Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-01/05-01/1278
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 18.10.2005
Oporezivanje ugostiteljskh usluga u seljačkom domaćinstvu
Gospodin "A", Bilje, obratio nam se s pitanjem o poreznim obvezama pri pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, na koje u nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 22. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da poduzetnik koji u prethodnoj kalendarskoj godini nije imao oporezive isporuke dobara i usluga veće od 85.000,00 kuna prema članku 22. stavak l. Zakona, nije porezni obveznik, ali može od Porezne uprave do kraja godine zatražiti upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a Porezna uprava to utvrđuje rješenjem koje ga obavezuje narednih pet kalendarskih godina.
U skladu s navedenim poduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu može postati obveznik poreza na dodanu vrijednost i na vlastiti zahtjev, ali tada mora ostati u sustavu poreza na dodanu vrijednost sljedećih pet godina.
Poduzetnik koji je postao obveznik poreza na dodanu vrijednost obvezan je na sve isporuke dobara i usluga, sukladno članku 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost. Porezni obveznik je dužan korisniku usluge ispostaviti račun u skladu s člankom 15. Zakona.
Prema članku 129. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak), porezni obveznici su dužni voditi porezne evidencije u kojima se osiguravaju svi podatci za točno, pravilno i pravodobno obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.
Obveznici poreza na dodanu vrijednost dužni su, osim poslovnih knjiga i evidencija propisanih u Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 177/04) i Pravilniku o porezu na dohodak ("Narodne novine", br,95/05), voditi i poslovne knjige i evidencije prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Porezni obveznici dužni su voditi Knjige izdanih računa (obrazac I-RA) za redovne isporuke dobara i usluga, za primljene predujmove i za vlastitu potrošnju, a Knjige ulaznih računa (obrazac U-RA) za redovne isporuke dobara i usluga, za dane predujmove, za uvoz dobara i usluga i za vlastitu potrošnju.
Porezni obveznik mora sukladno članku 86. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost i iskazati je u prijavi poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV), a konačni obračun poreza na dodanu vrijednost podnosi ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu do kraja veljače tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu PDV-K.
Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pretporez je iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluge koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku.
Člankom 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak pretporeza ako računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona, ako je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost, da za primljene isporuke prema članku 20. Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza i da je isporuka obavljena u poduzetničke svrhe. Uz navedene uvjete za porezne obveznike koji porez plaćaju prema naplaćenim naknadama mora biti ispunjen i uvjet da je račun na temelju kojeg se odbija pretporez plaćen.
Poduzetnik koji nije obavio oporezive isporuke veće od 85.000,00 kuna u prethodnoj godini i nije postao obveznik poreza na dodanu vrijednost ne zaračunava porez na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga. U tom slučaju nema obvezu vođenja poslovnih knjiga po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, međutim i tada prema članku 23. stavku 4. Zakona o porezu na dohodak i članku 39. stavku 1. točki 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti obvezan je korisniku dobara i usluga ispostaviti račun, ali bez poreza na dodanu vrijednost. Poduzetnik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 22. stavak 1. Zakona, nema pravo na odbitak pretporeza po računima dobavljača za isporučena dobra i usluge.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu