Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/270
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 17.01.2005
Obveza upisa u registar obveznika pdv-a
Gospodin "A", rješenjem Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji — Službe za gospodarstvo upisan je kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, stoga nam je postavio pitanje je li temeljem navedenog obvezan upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost?
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Prema članku 22. stavak l. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, (osim ako se sam nije prijavio u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost), nema pravo iskazivanja poreza po izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu po ulaznim računima zaračunaju ostali poduzetnici.
Poduzetnikom se prema članku 2. stavak 3. Zakona i članka 29. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 — ispravak) smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Osoba koja ispunjava sva tri uvjeta istodobno, poduzetnik je u smislu odredbi Zakona o porez na dodanu vrijednost.
Shodno navedenim odredbama, gospodin "A" nije obvezan upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, ako godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga koje je obavio nije bila veća od 85.000,00 kuna, neovisno o tome što je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Međutim, u smislu članka 34. stavak 5. Pravilnika, obveznikom poreza na dodanu vrijednost može se postati i na vlastiti zahtjev, što Porezna uprava utvrđuje rješenjem i to ga rješenje obvezuje narednih pet kalendarskih godina.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu