Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/06-01/942
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 27.11.2006
Da li usluga smještaja i prehrane radnika na terenu podliježe oporezivanju pdv-a po stopi od 10%

Navedenim dopisom zatražili ste naš odgovor na sljedeća pitanja:

1. Podliježu li usluge smještaja i prehrane radnika na terenu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%, kada porezni obveznik koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a obavlja djelatnost smještaja gostiju, na određeno vrijeme sklopi ugovor sa građevinskom tvrtkom koja šalje svoje radnike na teren?

2. Koje evidencije treba voditi porezni obveznik pružatelj usluga smještaja?

3. Treba li obračunavati boravišnu pristojbu?

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

1. Člankom 1Oa. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), i člankom 57. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge.

 

Smještajem se smatra noćenje u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata. Usluga pansiona obuhvaća smještaj (noćenje) i tri obroka (doručak, ručak i večera), a polupansiona smještaj (noćenje) s doručkom i jednini od ostalih obroka.

 

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu Pravilnika smatraju se: hoteli, apart hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti - brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

 

Porez na dodanu vrijednost na isporuke svih ostalih dobara i usluga plaća se po stopi 22% na poreznu osnovicu.

 

Prema tome, porezni obveznik vlasnik komercijalnog ugostiteljskog objekta prilikom izdavanja računa poduzetniku, s kojim ima sklopljen ugovor o smještaju njegovih zaposlenika, obračunava porez na dodanu vrijednost po stopi 10% za obavljene usluge smještaja u smislu članka 1Oa. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

2. Obzirom da je poduzetnik koji pruža usluge smještaja obveznik poreza na dohodak i upisan je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, dohodak od iznajmljivanja utvrđuje temeljem poslovnih knjiga kao razliku između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju kako je propisano odredbama članka 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04).

 

Prema članku 23. stavci 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost treba voditi knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjigu prometa i evidenciju o tražbinama i obvezama. Iznimno, porezni obveznik nije dužan voditi knjigu prometa, ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima te ako se te evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici.

 

Odredbom članka 23. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 130. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da obveznik poreza na dodanu vrijednost treba voditi Knjigu ulaznih (primljenih) računa i Knjigu izdanih (izlaznih) računa za osiguravanje podataka o primljenim odnosno izdanim računima. Radi osiguravanja podataka o računima izdanim za primljene predujmove i računima primljenim za dane predujmove treba voditi posebnu Knjigu ulaznih računa i Knjigu izdanih računa. Porezni obveznik treba voditi posebnu Knjigu ulaznih računa i Knjigu izdanih računa i za isporuke dobara i usluga koje se smatraju vlastitom potrošnjom u smislu članka 2. stavak 1. točke 2a., 2b. i 2c. Zakona.

 

3. U vezi pitanja o plaćanju boravišne pristojbe napominjemo da je za tumačenje Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, broj 35/95 - pročišćeni tekst, 42/95, 52/95, 64/00 i 42/05), nadležno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, a ne Ministarstvo financija - Porezna uprava.

 

Povratak na prethodnu stranicu