Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:334-01/05-01/30
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-5
Zagreb, 16.05.2006
Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost određenih turističkih usluga
Veza dopisi ur. broj: XIV-4111/2-2005. od 29. srpnja 2005. i ur. broj: XIV 4111/4-2005 od 28. rujna 2005.

Dopisom pod gornjim brojem postavili ste niz pitanja glede oporezivanja porezom na vrijednost određenih turističkih usluga, na koja odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 10.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od l0% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge. Navedene odredbe primjenjuju se od 1. siječnja 2006. godine, a pojašnjene su člankom 57. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05).
Smještajem se u smislu članka 10a. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra noćenje u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata, usluga pansiona obuhvaća, smještaj (noćenje) i tri obroka (doručak, ručak i večeru), a polupansion smještaj (noćenje) s doručkom i jednim od ostalih obroka.
Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu članka 10a. stavak 2. Zakona smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni,guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio-apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti - brodovi ili brodice koji su prilagođeni za prijevoz osoba na krstarenjima i kružnim putovanjima i opremljeni za višednevni boravak posade i turista.
Porezna stopa 10% primjenjuje se i na agencijske usluge (agencijsku proviziju) za usluge smještaja s doručkom, polupansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.
U svezi s navedenim zakonskim odredbama postavljena su pitanja i zatražena pojašnjenja o oporezivanju charter djelatnosti kako slijedi:
1. Da li se na usluge djelatnosti iznajmljivanja plovila (charter) plaća porez na dodanu vrijednost 10%, te plaća li se porez na dodanu vrijednost po stopi 10% na najam (charter) plovnih objekata samo u slučaju kad se iznajmljuju sa posadom za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima ili se porezna stopa od 10% primjenjuje i u slučaju kad se plovni objekti bez posade iznajmljuju turistima za krstarenje?
Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu članka 10.a stavak 2. Zakona i članka 37. stavak 2. Pravilnika smatraju se i plovni objekti - brodovi ili brodice koji su prilagođeni za prijevoz osoba na krstarenjima i kružnim putovanjima i opremljeni za višednevni boravak posade i turista.
Sukladno navedenoj odredbi usluga smještaja turista na plovnim objektima - brodovima ili brodicama koji su prilagođeni za prijevoz osoba na krstarenjima i kružnim putovanjima i opremljeni za višednevni boravak posade i turista (u trajanju duljem cd 24 sata) načelno se oporezuje po stopi 10%. Međutim, navedeno se odnosi na pružanje usluga smještaja na plovnim objektima za višednevna krstarenja u svrhu obavljanja turističke gospodarske djelatnosti, prema odredbi članka 2. Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (Narodne novine, br 11/97), koji određuje vrste plovnih objekata nautičkog turizma prema namjeni njihovog korištenja.
Nadalje, odredbom članka 2. i 3. Pravilnika o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (Narodne novine, br.41/05) propisano je između ostalog da charter tvrtka može iznajmljivati vlastita plovila ili plovila u vlasništvu druge domaće fizičke ili pravne osobe pod uvjetom da su plovila upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene u RH ili da su upisana u upisnik jahti kao jahta za obavljanje gospodarske djelatnosti u RH.Upisnici se vode odvojeno po posebnim propisima.
Radi određivanja obavljanja gospodarske djelatnosti tvrtka koja obavlja charter u smislu Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 181/04) i spomenutog Pravilnika mora se upisati u propisani očevidnik, prema vrsti plovila i namjeni obavljanja djelatnosti, što određuje i porezni status u svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim zakonskim odredbama razvidno je da primjena porezne stope 10% ili 22% ovisi o vrsti ugovorenog i obavljenog posla. Stoga ako domaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik plovila daje ta plovila u najam (sa posadom ili bez posade), agenciji ili charter tvrtki na određeno vrijeme, riječ je o usluzi najma koja se oporezuje po stopi 22%. Samo na usluge smještaja turista na plovilima u smislu odredbu članka 10.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi 10%.
2. Da li se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% n usluge smještaja plovila na stalnom vezu u marini, te da li na uslugu ronjenja ( koja je uključena u paket turističkog aranžmana sa uslugom smještaja) agencije mogu zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 10%?
Porezna stopa 10% može se primijeniti samo ako je riječ o uslugama navedenim u članku 10.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, dakle samo kada je riječ o usluzi smještaja turista na plovnim objektima koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.
Stoga se usluge smještaja plovila na stalnim ili privremenom vezu u marini, usluge ronjenja zaračunane u paketu turističkog aranžmana, kao transferi, izleti i ostale slične usluge oporezuju poreznom stopom 22%
3. Koju stopu poreza na dodanu vrijednost će obračunati domaći poduzetnik (agencija ili charter tvrtka) kada posreduje pri iznajmljivanju jahti ili brodica za višednevni smještaj domaćih ili stranih turista, te kojom se stopom poreza na dodanu vrijednost oporezuje dnevni charter (bez noćenja)?
Ako agencija ili charter tvrtka posreduje u tuđe ime i za tuđi račun, pri iznajmljivanju jahti ili brodica za smještaj domaćih ili stranih turista, tada će na agencijsku proviziju obračunati porez na dodanu vrijednost 10%. Ako posreduje u svoje ime a za tuđi račun za smještaj bilo domaćih ili stranih turista, tada će obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 10% na ukupan iznos naknade.
Najam plovnih objekata za dnevni charter oporezuje se po stopi 22%, jer nije riječ o smještaju u smislu članka 10.a stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu