Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:363-01/06-01/4
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.02.2006
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Grad Kraljevica, Jedinstveni upravni odjel, Kraljevica, obratio nam se s upitom o obračunu poreza na dodanu vrijednost. Naime, Grad Kraljevica kao davatelj koncesije i društvo "A" d.o.o. kao korisnik koncesije, sklopili su 7. prosinca 2000. godine Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova opskrbe plinom na području Grada Kraljevice, a 18. lipnja 2003. sklopljen je Aneks broj l Ugovora o koncesiji. Cijena priključka koja uključuje sve radove i uređaje do ormarića, uključujući i plinomjer iznosi 6.000,00 kuna što je određeno Aneksom broj 1. U vezi navedenog postavljen je upit plaća li krajnji potrošač (trgovačko društvo ili domaćinstvo) korisniku koncesije "A" d.o.o.. cijenu priključka u visini 6.000,00 kuna ili tu istu cijenu uvećanu za porez na dodanu vrijednost. Napominjemo da je društvo "A" d.o.o. obveznik poreza na dodanu vrijednost od 10. ožujka 2001. godine.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Članak 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Prema navedenom, naknada za svaku isporuku dobara ili obavljene usluge krajnjim korisnicima koja predstavlja prihod poduzetnika - obveznika poreza na dodanu vrijednost podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. Budući da je u konkretnom slučaju naknada za priključak plina u iznosu od 6.000,00 kuna prihod društva "A" d.o.o., naknada podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Članak 57. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i usluga po stopi 22% na poreznu osnovicu - naknadu. Međutim, ako je u naknadi sadržan i obračunan porez na dodanu vrijednost po stopi 22% tada se primjenjuje preračunata porezna stopa koja iznosi 18,0328%.
Obzirom da je iz priloženog Ugovora o koncesiji i Aneksa broj l razvidno da u cijenu priključka nije uračunat porez na dodanu vrijednost ne može se primijeniti preračunata stopa poreza, nego se na cijenu priključka (6.000,00 kuna) treba obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi 22%
Molimo da o ovome obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu