Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/01-01/218
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 26.02.2003
Ortopedska pomagala
U povodu vašeg upita o tome primjenjuje li se porezna stopa od 0% na sve okvire za naočale (npr. metalni i dr.) ili samo na okvire za naočale prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 1Oa stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implatanti, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.) na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nadostatka prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
U članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) podrobnije je određeno na koja se ortopedska pomagala s popisa Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ne primjenjuje 0% stopa poreza na dodanu vrijednost.
Na osnovi odredaba Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost te Popisa iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima smatramo da se stopa poreza na dodanu vrijednost primjenjuje na okvire za naočale s Popisa.
Povratak na prethodnu stranicu