Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/06-01/91
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 20.06.2006
Način knjiženja odbitka pretporeza pri uvozu
Društvo "A", koje se bavi prodajom i (ugradnjom) primjenom knjigovodstvenih sustava, obratilo nam se s upitom o načinu knjiženja odbitka pretporeza pri uvozu, obzirom da neki špediteri vrlo kasno ispostavljaju račune za obavljene usluge, kao i obavijesti o plaćenom porezu na dodanu vrijednost pri uvozu, što korisnicima njihovih programa stvara probleme pri ostvarenju prava na odbitak pretporeza. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno sa obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Člankom 105. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 153/05), propisano je da uvoznik može porez na dodanu vrijednost koji je obračunat pri uvozu, odbiti kao pretporez ako je dobro uvezeno u tuzemstvo za poduzetničke svrhe i ako je porez na dodanu vrijednost plaćen pri uvozu. Uplatu poreza pri uvozu može obaviti sam uvoznik ili za njega netko dragi.

Sukladno navedenom u članku 105. Pravilnika, porezni obveznici imaju pravo na odbitak pretporeza, ako je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen. Špediteri koji za uvoznike obavljaju poslove špedicije moraju izdati račun za obavljenu uslugu i obavijestiti stranku o plaćenom porezu na dodanu vrijednost, ako su ga platili umjesto uvoznika.

Člankom 128. stavak 1. i 2. Pravilnika, propisano je da porezni obveznik mora u svome knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za točno, pravilno i pravodobno obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost. Temelj za knjigovodstveno evidentiranje porezno značajnih događaja, promjena i činjenica su odgovarajuće isprave kao što su obračuni izvršenih i primljenih isporuka, izdani i primljeni računi, isprave o uvozu i izvozu (carinske deklaracije), isprave o plaćanjima i naplati kao i sve druge isprave bitne za obračun i plaćanje poreza i korištenje prava na odbitak pretporeza.

Porezni obveznici moraju sukladno članku 128. stavku 3. Pravilnika, knjigovodstvo i knjige izdanih i primljenih računa voditi prema načelu točnosti, urednosti i pravodobnosti prema Zakonu o računovodstvu i drugim propisima koji uređuju vođenje knjiga poduzetnika. Navedenim zakonskim odredbama propisano je koje podatke i u kojem roku mora osigurati porezni obveznik, a porezni propisi ne određuju način knjiženja.

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu