Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/03-01/294
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.09.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Udruga "A" upisala se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost 2002. godine. Krajem iste godine sklopili su ugovor sa Ministarstvom obrta, malog i srednjeg poduzetništva o poslovnoj suradnji u realizaciji umrežavanja potpornih institucija u rad info centara. Obavljali bi oporezive usluge kao što su izdavanje periodičnog biltena, održavanje redovitih skupova potpornih institucija, te organizirali skupove za područje svake uključene potporne institucije. Temeljem ugovora sklopljenog 11. prosinca 2002. o poslovnoj suradnji Ministarstvo obrta, malog i srednjeg poduzetništva treba doznačiti Udruzi 150.000,00 kn, stoga nam postavljaju pitanja:
1. Jesu li bili obvezni ući u sustav poreza na dodanu vrijednost obzirom na vrstu primanja i količinu primljenih sredstava?
2. Da li su obvezni obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na tako doznačena sredstva?
Odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbama članka 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) obveznik poreza na dodanu vrijednost je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja oporezive usluge iz članka 2. istog Zakona. Odredbama članka 22. stavak 1. Zakona propisano je da poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih oporezivih usluga iz čanka 2. Zakona, nakon odbitka isporuka koje su prema članku 11. Zakona oslobođene od poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, ne plaća porez na dodanu vrijednost, nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.
Iz navedenog je razvidno da novac, koji se doznačuje Udruzi "A" predstavlja naknadu za oporezive usluge koje Udruga "A" mora obaviti temeljem ugovora s Ministarstvom obrta, malog i srednjeg poduzetništava, pa je s obzirom na iznos primanja (naknade) Udruga "A" obvezna upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.
2. Odredbama članka 7. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 49. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da za primljene predujmove porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su naplaćeni. Za primljene predujmove porezni obveznik mora ispostaviti račun prema članku 15. stavku 3. ovog Zakona.
U skladu s navedenim Udruga "A" ima obvezu izdati račun prema članku 15. stavak 1. Zakona obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na primljena sredstva (predujam), što čini naknadu za oporezive usluge koje će obaviti prema sklopljenom ugovoru s Ministarstvom obrta, malog i srednjeg poduzetništva.
Molimo da s odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu