Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/02-01/454
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 21.11.2002
Obveza poreza na dodanu vrijednost
Gospodin "A", postavio nam je slijedeća pitanja i zamolbu:
1. Da li je opravdano što sudovi dosuđuju naknadu štete u visini računa popravka vozila iako vlasnik oštećenog vozila nema račune i nije platio PDV?
2. Kada će nadležno ministarstvo donijeti mjerila za utvrđivanje vrijednosti oduzetog građevinskog zemljišta temeljem Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme komunističke vladavine?
3. Moli da se što prije donese Zakon o športu u kojem će biti utvrđen i način financiranja sportskih udruga.
Naše je mišljenje:
1. Obveza poreza na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novne", broj 47/95 do 73/00) načelno nastaje isporukom dobra ili obavljanjem usluge koju obavi obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Isplatom naknade štete koju je osiguravajuće društvo obvezno isplatiti osiguraniku temeljem obvezno-pravnog odnosa između osiguravajućeg društva i osiguranika ili u slučaju spora temeljem odluke suda, ne nastaje obveza poreza na dodanu vrijednost. Utvrđivanje visine naknade štete na način da je u tu visinu uključen i porez na dodanu vrijednost, nije nastala obveza poreza na dodanu vrijednost već je to samo način da se osiguranicima-krajnjim potrošačima na taj način nadoknade svi troškovi koje će oni imati kada budu otklanjali tu štetu. Do nastanka porezne obveze u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, doći će tek kada porezni obveznik tom osiguraniku obavi isporuku npr. popravak automobila ili ako porezni obveznik primi predujam za buduću isporuku ili eventualno izda račun, a uslugu još nije obavio.
Prema tome, nije u suprotnosti s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, utvrđivanje iznosa naknade štete u visini troška popravka koji uključuje i porez na dodanu vrijednost.
2. U svezi s provedbom Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96 do 81/02), u tijeku je izrada Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog neizgrađenog građevinskog zemljišta i poslovnih prostora.
3. Donošenje Zakona o sportu nije u nadležnosti Ministarstva financija.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu