Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/06-01/166
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.10.2006
Tumačenje o pravu na povrat pdv-a
Društvo "A" d.d., zatražilo je tumačenje o pravu na povrat poreza na dodanu vrijednost. Naime, društvo "B" platilo je za društvo "C" porez na dodanu vrijednost za uslugu koju je društvu "C" obavio inozemni poduzetnik. U vezi navedenog postavljena su pitanja:

1. Tko u ovom slučaju ima pravo na odbitak pretporeza, društvo "B" koje je stvarno platilo porez na dodanu vrijednost ili društvo "C" u čije je ime porez plaćen i koje je bilo obveznik plaćanja poreza?

2. Može li Porezna uprava temeljem ugovora o ustupu potraživanja sklopljenog između društva "B" i društva "C" plaćeni porez na dodanu vrijednost vratiti društvu "B"?

Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

1. Pravo na odbitak pretporeza prema odredbama članka 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), mogu ostvariti poduzetnici - porezni obveznici uz ispunjenje propisanih uvjeta da su primili dobra ili usluge za obavljanje svoje poduzetničke djelatnosti, da računi za primljena dobra i usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavak 3. Zakona, temeljem dokaza o uplati poreza u slučaju iz članka 19. stavak 2. ovog Zakona te da za primljene isporuke prema članku 20. Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza.

Prema članku 110. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), poduzetnik koji koristi uslugu inozemnog poduzetnika i plati porez prema članku 19. stavak 2. ovog Zakona ima pravo na odbitak pretporeza ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: račun mora izdati poduzetnik koji ima sjedište u inozemstvu, porez mora biti plaćen na propisani uplatni račun, tuzemni poduzetnik mora na računu zabilježiti iznos obračunanog i uplaćenog poreza.

Odredbom članka 21. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike.

Pravo na odbitak pretporeza je pravo koje uz ispunjenje propisanih uvjeta ima porezni obveznik i ono ne može ovisiti o načinu i izvoru financiranja isporuka odnosno usluga koje plaća primatelj isporuke ili usluge. Stoga neovisno o tome što je u konkretnom slučaju porez na dodanu vrijednost za društvo "C" stvarno platilo društvo "B", pravo na odbitak pretporeza ima društvo "C" temeljem dokaza o uplati poreza na propisani uplatni račun.

2. Odredbom članka 23. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02), prava iz porezno dužničkog odnosa, kao što su primjerice pravo na povrat poreza, pravo na povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni jamac i pravo na povrat kamata, mogu se ustupiti, založiti i zaplijeniti.

Ustupatelj prava dužan je dostaviti Poreznoj upravi ugovor o ustupu u roku od tri dana od dana njegova sklapanja. Ugovor o ustupanju Porezna uprava ne supotpisuje ali je on obvezujući za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem ne provodi ovrha.

Prema odredbi članka 113. stavak 5. Općeg poreznog zakona, povrat preplaćenog poreza bez pravne osnove zajedno s kamatama, porezno tijelo dužno je vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat ustupljeno. Iznimno, stavkom 6. ovoga članka propisano je da se povrat neće izvršiti ako porezni obveznik ima dospjelih a nenaplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje porezno tijelo.

U skladu s navedenim, porezni obveznik je osoba koja svoje potraživanje može ustupiti nekoj drugoj osobi, a hoće li to ustupanje biti obvezujuće za porezno tijelo ovisi o tome jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 23. i članka 113. Općeg poreznog zakona.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu