Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-01703-01/266
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.03.2003
Ustup potraživanja
"A" Zagreb uputila je molbu za provođenje prijeboja između tvornice "B", koji od ministarstva Financija ima potraživanje po osnovi povrata PDV-a cea 5 mil. kn. Navedeni povrat tvornica "B", ta bi sredstva prenijela na "C" za plaćanje robe a "C" također za plaćanje robe na "A" a "A" Ministarstvu financija za plaćanje svojih obaveza po osnovi PDV-a.
Prema odredbama članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" 47/95 do 73/00) porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čije je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike.
Prema odredbi članka 23. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" 127/00, do 86/01, 150/02) prava iz porezno-dužničkog odnosa, kao što su pravo na povrat poreza, pravo na povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni jamac i pravo na povrat kamata, mogu se ustupiti, založiti i zaplijeniti.
Ustupatelj prava dužan je dostaviti poreznom tijelu ugovor o ustupu u roku 3 dana od dana njegova sklapanja. Ugovor o ustupu Porezna uprava ne supotpisuje ali je on obvezujući za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem provodi ovrha.
Prema odredbi članka 113. stavka 5. Općeg poreznog zakona, povrat preplaćenog poreza bez pravne osnove zajedno s kamatama, porezno tijelo dužno je vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno.
Iznimno, a u skladu sa stavkom 6. istog članka propisano je da se povrat neće izvršiti ako porezni obveznik ima dospjelih a nenaplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje porezno tijelo.
U skladu s gore navedenim odredbama porezni obveznik je osoba koja svoje potraživanje može ustupiti nekoj drugoj osobi a hoće li to ustupanje biti obvezujuće za porezno tijelo ovisi o tome jesu l ispunjeni uvjeti iz članka 23. i članka 113. Općeg poreznog zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu