Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/367
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 05.02.2003
Pravo na povrat poreza
Kršćanska crkva "A" uputila nam je zamolbu da ih se oslobodi obveze uplate poreza na dodanu vrijednost, koji su koristili kao pretporez dok su bili prijavljeni u sustav poreza na dodanu vrijednost. Navode da su podnijeli prijavu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i sa 1.1.2000. upisani su kod nadležne ispostave Porezne uprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, te da su ostvarili pravo na odbitak pretporeza za prva dva tromjesečja iste godine. Naknadno su im rješenjem Područnog ureda Čakovec - Ispostave Čakovec odbijene podnesene prijave poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 1.1.2000. do 30.9.2000., pa im je za to razdoblje osporeno pravo na odbitak pretporeza i naloženo knjigovodstveno zaduženje poreza na dodanu vrijednost u visini iskazanog pretporeza.
U svezi s navedenim odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 11. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od br. 47/95 do 73/00) i članka 64. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od br. 60/96 do 54/01) propisano je da su usluge i isporuke dobara vjerskih zajednica i ustanova oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba. Navedeno oslobođenje ostvaruju pod uvjetom da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih zajednica i ustanova.
Ustanove koje su u smislu navedenih odredaba Zakona i Pravilnika oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost nisu obvezne obračunati porez na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, ali nemaju pravo odbitka poreza koji su im zaračunali drugi porezni obveznici - dobavljači.
Iz predmetnog spisa vidi se da je drugostupanjskim rješenjem odbijena žalba na rješenje Porezne uprave - Područnog ureda Čakovec kojim je Kršćanskoj crkvi "A" osporeno pravo na odbitak pretporeza, jer nije bilo zakonske osnove da bude u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Podnositelj upita imao je mogućnost pokretanja upravnog spora tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske.
Drugostupanjsko rješenje obvezujuće je za Ministarstvo financija, odnosno Poreznu upravu, pa u konkretnom slučaju nema zakonske mogućnosti za priznavanje prava na odbitak pretporeza, odnosno za oslobođenje od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu