Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/281
Urudžbeni broj:513-07/02-9
Zagreb, 17.12.2002
Povrat poreza kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača postavila nam je upit u svezi s povratom poreza na dodanu vrijednost kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa, kad podnositelj zahtjeva u roku šest mjeseci od dana izdavanja računa dostavlja ovjereni izvornik obrasca PDV-P prodavatelju. a prodavatelj je u međuvremenu prestao s poslovanjem ili je u stečaju. Postavlja se pitanje postoji li neko središnje mjesto kojemu se kupac može obratiti za povrat PDV-a umjesto prodavatelju.
Odredbama članka od 120. do 126. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broj 60/96 do 54/01), propisan je način povrata poreza na dodanu vrijednost kupcima stranim državljanima u okviru putničkog prometa. U članku 123. stavak 1. Pravilnika propisano je se da se kupcu ili podnositelju zahtjeva vraća plaćeni porez na dodanu vrijednost ako u roku šest mjeseci od dana izdavanja računa dostavi ovjereni izvornik obrasca PDV-P prodavatelju od kojega je kupio dobra. Ovjereni izvornik obrasca PDV-P predstavlja zahtjev za povrat poreza.
Prema odredbama Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 44/96, 29/99 i 129/00) otvaranjem stečajnog postupka svi stečajni vjerovnici, koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju imovinskopravnu tražbinu prema stečajnom dužniku, mogu svoje tražbine prema dužniku ostvariti samo u stečajnom postupku. U rješenju o otvaranju stečajnog postupka vjerovnici se pozivaju da u određenom roku, koji ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od mjesec dana, stečajnom upravitelju prijave svoje potraživanje. O otvaranju stečajnog postupka vjerovnici se obavješćuju oglasom koji se ističe na oglasnoj ploči suda i objavljuje u Narodnim novinama, pa rok počinje teći protekom osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
Likvidacija društava provodi se po postupku propisanom Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 52/00). Prema tim odredbama propisana je obveza da likvidatori (osobe imenovane za provedbu likvidacije društva) moraju pozvati vjerovnike društva da prijave potraživanje, te da poznate vjerovnike treba posebno obavijestiti.
Prema sadašnjim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broj 47/95 do 73/00) i Pravilnika nije propisano u Poreznoj upravi središnje mjesto gdje se kupac može obratiti s ovjerenim izvornikom obrasca PDV-P za povrat poreza kada je prodavatelj u međuvremenu prestao s poslovanjem ili je otvoren stečaj pa pravo na povrat PDV-a može se ostvariti prema navedenim propisima u Stečajnom zakonu odnosno u slučaju likvidacije društva, prema Zakonu o trgovačkim društvima.
Međutim, u budućim izmjenama i dopunama Zakona razmotriti će se mogućnost da se propiše postupak povrata poreza kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa u navedenim slučajevima.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu