Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/05-01/83
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-3
Zagreb, 08.07.2005
Odbitak pretporeza
Grad Korčula je dao na gospodarenje Centru za kulturu "Festival Korčula" (ustanova u vlasništvu Grada Korčule i Turističke zajednice Grada Korčule), svoj Dom kulture Liburna u Korčuli te ovlastio istog kao investitora nadogradnje i renoviranja. Grad osigurava financijska sredstva iz proračuna koja transferira Centru, Centar za kulturu je obveznik poreza na dodanu vrijednost. U sklopu objekta Doma kulture izvršiti će se nadogradnja dijela koji će biti budući poslovni prostor Gradske knjižnice. Nakon uređenja Dom kulture će se dijelom koristiti u komercijalne svrhe (sa zaračunavanjem poreza), a djelomično u dobrotvorne svrhe (bez zaračunavanja poreza). Postavljaju pitanje postoji li obveza Centra za kulturu da nakon završetka investicije dostavi konačni obračun izvedenih radova Gradu Korčuli ili se radi o potpori za nadogradnju i uređenje objekta?
Naše je mišljenje:
Iz upita se može zaključiti da se objekat nalazi u gospodarskom vlasništvu poreznog obveznika - Centra za kulturu. To pretpostavlja da se objekt vodi u poslovnim knjigama Centra za kulturu, koji snosi sve rizike i koristi uporabe imovine koja se nalazi u njegovom gospodarskom vlasništvu.
Prema odredbi članka 5. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04) za raspolaganje dobrima je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva, a ne posjeda kao stvarne vlasti nad dobrom. U tom smislu, porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza za sva ulaganja na nadogradnji i renoviranju nekretnine koja se nalazi u njegovom gospodarskom vlasništvu, uz uvjete propisane odredbama članka 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/05) i članka 104. Pravilnika.
Prema navodima u upitu, transfer sredstava od strane Grada Korčule poreznom obvezniku-Centru za kulturu nije naknada za obavljenu isporuku već financijska potpora za nadogradnju i rekonstrukciju objekta koji je u gospodarskom vlasništvu Centra za kulturu.
Prema tome, ne postoji obveza da Centar za kulturu nakon završetka investicije dostavi konačni obračun obavljenih radova sa zaračunatim porezom na dodanu vrijednost jer Centar za kulturu nije s Gradom Korčulom ugovorio isporuku dobara (nekretnine) odnosno obavljanje građevinskih usluga, već je rekonstruirao i nadogradio nekretninu koja je u njegovom gospodarskom vlasništvu.
Napominjemo da je odbitak pretporeza u smislu odredbe članka 20. Zakona i članka 104. Pravilnika, moguć samo za primljene isporuke koje su poduzetnički motivirane i ako se radi o poduzetniku koji obavlja oporezive isporuke. U slučaju ako porezni obveznik obavlja dijelom oslobođene, a dijelom oporezive isporuke tada je prema odredbi članka 20. stavak 6. Zakona i članka 117. Pravilnika, obvezan podijeliti ulazni porez na dio koji se odnosi na oporezive isporuke za koje je moguć odbitak pretporeza i za oslobođene isporuke za koje nije moguć odbitak pretporeza. Ista takva podjela u smislu odredbe članka 20. Zakona i članka 104. Pravilnika je potrebna ako porezni obveznik isporučena dobra ili usluge koristi djelomično u nepoduzetničke, a djelomično u poduzetničke svrhe.
U upitu je naznačeno da će porezni obveznik-Centar za kulturu, objekt djelomično koristiti u komercijalne svrhe sa zaračunavanjem poreza na dodanu vrijednost te djelomično u dobrotvorne svrhe bez obračunavanja poreza.
Pretpostavljamo da se kod obavljanja usluga u dobrotvorne svrhe mislilo na obavljanje usluga bez naknade. U tom slučaju, porezni obveznik je temeljem odredbe članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona, obvezan zaračunati porez na obavljenu uslugu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu