Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/04-01/1813
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 07.12.2004
PDV iskazan u računima za gradnju priznat kao pretporez
U svezi s upitom Udruženja obrtnika kako unijeti osobnu imovinu u obrt da bi PDV iskazan u računima za gradnju bio priznat kao pretporez, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov,, broj 47/95 do 82/04), pravo na odbitak pretporeza ima poduzetnik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga uz ispunjenje uvjeta iz članka 104. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04).
Jedan od tih uvjeta je da su dobra i usluge nabavljene za poduzetničke potrebe. Ako se nekretnina u privatnom vlasništvu obrtnika unese u poduzetničku imovinu obrta u skladu s odredbama članka 20. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., broj 127/00 do 30/04) i članka 32., 34. i 41. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov, broj 140/03 do 169/04), tada se ona i u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost smatra poduzetničkom imovinom te porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza za sve nabave dobara i usluga koje koristi za ulaganje u nekretninu koja mu služi za obavljanje oporezive djelatnosti.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu