Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/02-01/250
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost na prihode
Društvo "A" postavilo nam je pitanje u svezi s obračunom poreza na dodanu vrijednost na prihode koje tržište vrijednosnica "B" ostvaruje u vidu članarine koju naplaćuje od članova - dioničara, a radi se o slijedećim uslugama koje tržište "B" pruža svojim članovima — informacije o uvrštavanju novih vrijednosnih papira na tržište, informacije o drugim članovima i izdavateljima, informacije o promjenama ustrojstva drugih članova i slične informacije koje su neophodne u ukupnom postupku trgovanja vrijednosnim papirima.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porez na dodanu vrijednost ne plaća se na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, novčanih potraživanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima.
Odredbom članka 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), propisano je da se vrijednosnicama iz članka 11. stavak 3. Zakona, smatraju vrijednosni papiri iz Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, državne obveznice i državni biljezi kao i usluge čuvanja i upravljanja vrijednosnim papirima, poslovi uvođenja vrijednosnih papira na burzu, usluge preuzimanja i plasiranja novih emisija vrijednosnih papira kao i posredničke usluge u svezi s ovim poslovima.
Mišljenja smo da se u ovom slučaju ne radi o članarini u smislu odredbe članka 20. stavak 1. i 3. Pravilnika, već o naknadi za obavljene usluge koje podliježu oporezivanju, budući da se kod usluga iz upita ne radi o uslugama koje su prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona i članka 69. stavak 3. Pravilnika, oslobođene poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu