Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/03-01/106
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.03.2003
Pravo na odbitak pretporeza na temelju računa
Poduzeće "A" postavilo nam je pitanje mogu li ostvariti pravo na odbitak pretporeza na temelju računa koji ne sadrži sve podatke o kupcu, već samo njegov porezni broj. Na upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da račun mora sadržavati slijedeće podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i matični broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza.
Prema članku 20. stavak 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost pretporez se može odbiti samo na temelju računa koji sadrže sve podatke iz članka 15. stavak 3. ovog Zakona.
U skladu s navedenim odredbama Zakona porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza samo onda kada račun sadrži sve podatke koji su propisani člankom 15. stavak 3. Zakona.
Porezni obveznik koji ne ispostavlja račune sa svim potrebnim podacima bit će kažnjen novčanom kaznom za prekršaj sukladno članku 28. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu