Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/02-01/314
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Odbitak pretporeza po računima dobavljača dobara i usluga
Hrvatska udruga "A", obratila nam se za mišljenje o tome da li imaju pravo na odbitak pretporeza po računima dobavljača dobara i usluga koji se odnosi dijelom na neoporezivu djelatnost, a dijelom na drugu gospodarsku djelatnost, te da li se može odrediti omjer po kojem bi se izračunao dio pretporeza koji se može odbiti. Na upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 20. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 104. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da poduzetnici koji dijelom obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođene plaćanja poreza, a dijelom isporuke koje nisu oslobođene, imaju pravo na odbitak pretporeza u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke. U tom slučaju u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenim evidencijama treba osigurati podatke o pretporezu koji se odnosi na oporezive i neoporezive isporuke dobara i usluga. Iznimno, ako poduzetnik ne može u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstveno osigurati podatke o pretporezu koji se odnosi na oporezive odnosno neoporezive isporuke, pripadajuće iznose utvrđuje procjenom.
U skladu s navedenim ako udruga ima račun s obračunanim porezom na dodanu vrijednost za kupljena dobra ili obavljene usluge (režijski troškovi i slično) što će ih upotrijebiti djelomično za neoporezivu djelatnost ali i za gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, pretporez treba podijeliti razmjerno uporabi kupljenih dobara odnosno korištenju usluga u pojedinoj djelatnosti.

Povratak na prethodnu stranicu