Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/02-01/1006
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 09.12.2002
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost pri isporukama u slobodnu zonu
Društvo Slobodna zona "A" d.o.o. postavilo nam je slijedeća pitanja u svezi s obračunavanjem poreza na dodanu vrijednost pri isporukama u slobodnu zonu i iz slobodne zone te o obvezi vođenja odvojenog knjigovodstva za poslovne prostore izvan slobodne zone.
1. Postavljeno je pitanje o pravu korisnika zone - domaćih pravnih osoba na odbitak pretporeza po ulaznim računima jer korisnici slobodne zone domaće pravne osobe ne mogu osigurati da im svi ulazni računi budu bez poreza (neki proizvodi se koriste i u zoni i izvan nje kao npr. automobili, prijenosna računala, mobilni telefoni i sl., neka dobra uopće ne ulaze na područje zone, carina na ulazu ne može ovjeriti račune za isporučene energente jer ih fizički ne može kontrolirati, neki isporučitelji zbog svog sustava ispostavljanja izlaznih računa i obračuna poreza nisu u mogućnosti ispostaviti račun bez poreza, u pojedinim slučajevima korisniku zone zbog financijskih aranžmana s dobavljačima, odgovara da primi račun s PDV-om itd.).
2. Kod isporuke robe proizvedene u zoni na područje Republike Hrvatske izvan zone prema postojećim carinskim propisima ne vrši se uvozno carinjenje, već se roba isporučuje temeljem kunskog računa korisnika zone koji je ispostavljen domaćem kupcu. Jedino u slučaju kada su u proizvodnji robe korištene strane komponente (postupak unutarnje proizvodnje) korisnik zone prije iznosa robe iz zone vrši uvozno carinjenje stranih komponenti i za njih plaća carinu i porez. Postavljaju pitanje obračunava li se na isporuku robe proizvedene u zoni od domaćih komponenti porez na dodanu vrijednost kada se ta roba prodaje na područje Republike Hrvatske?
3. Je li potrebno voditi odvojeno knjigovodstvo u smislu poreza na dobit kad korisnik zone izvan samog područja zone ima poslovne prostore na kojima ne ostvaruje nikakve prihode (upravna zgrada, vlastito skladište)?
Naše je mišljenje:
Ad.l. Temeljem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreza na dodanu vrijednost nisu oslobođeni korisnici zone, već su poreza na dodanu vrijednost oslobođene isporuke dobara u slobodnu zonu te isporuke dobara unutar slobodne zone koje obavi porezni obveznik – isporučitelj dobara, kako je to propisano odredbom članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona. Porezni obveznik – isporučitelj dobara u slobodnu zonu obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara u slobodnu zonu.
Korisnicima zone – domaćim pravnim osobama koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije zabranjen odbitak pretporeza, za sve poduzetnički motivirane nabave dobara i usluga uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz članka 20. Zakona i članka 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 60/96 do 54/01).
Odredba članka 112. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kojom je dopušten odbitak pretporeza za isporuke dobara u slobodnu zonu odnosi se na porezne obveznike koji isporučuju dobra u slobodnu zonu, a te isporuke su oslobođene poreza temeljem odredbe članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona. To nisu uvijek korisnici zone, već i druge osobe-porezni obveznici koji isporučuju dobra korisnicima zone.
Kad se radi o isporukama dobara u zonu, odredbama Zakona, nije propisana mogućnost da se porezni obveznik odrekne prava na porezno oslobođenje iz bilo kojih razloga (isporučitelji zbog sustava ispostavljanja računa ne mogu izdati račune bez obračunatog PDV-a ili ako korisniku zone odgovara zbog financijskih aranžmana sa svojim dobavljačem da primi ulazni račun s PDV-om).
Što se tiče ovjere od strane carinarnice pri isporuci energenata u slobodnu zonu, mišljenja smo da se može osigurati carinski nadzor nad količinama isporučenim u zonu, jer pretpostavljamo da se u zoni nalaze brojila odnosno mjerači utroška određenih energenata kad je riječ npr. o utrošku elek. energije, plina, grijanja i sl., a kada se korisniku zone isporučuju naftni derivati, ugljen i dr. u slobodnu zonu, tada postoji račun isporučitelja dobara kao ulazni dokument koji ovjerava ovlašteni carinski službenik.
Ad. 2. U slučaju kada se u zoni obavlja proizvodnja s domaćim materijalom, a korisnik zone takvu robu proizvedenu isključivo od domaćeg materijala prodaje drugom korisniku na području Republike Hrvatske, odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije propisano porezno oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem činjenice da se u zoni obavlja proizvodnja. Porezno oslobođenje je propisano samo za isporuke u slobodnu zonu i isporuke unutar zone (članak 13. stavak 1. točka 2. Zakona). Isporuke iz slobodne zone oslobođene su poreza jedino u slučaju kada se radi o izvoznim isporukama iz članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona.
Ad.3. Prema odredbama članka 26. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96), korisnici zone su obvezni voditi knjigovodstvo za poslovanje u zoni ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u zoni. Ako se u konkretnom slučaju ukupno poslovanje poreznog obveznika obavlja u zoni bez obzira što je upravna zgrada ili skladište izvan područja zone, radi se o poslovanju u zoni za koje je porezni obveznik obvezan voditi knjigovodstvo. Ako se dio poslovanja odvija u zoni, a dio poslovanja izvan zone tada je porezni obveznik dužan voditi odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavlja u zoni od dijela poslovanja koji obavlja izvan zone.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu