Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/02-01/8
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 14.03.2002
Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost te pravo na odbitak pretporeza pri korištenju dobara i usluga za privatne potrebe
U povodu pisma Hrvatske zajednice "A", u vezi s pitanjem obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost te pravom na odbitak pretporeza pri korištenju dobara i usluga za privatne potrebe - vlastitu potrošnju i kod stvaranja rashoda po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila, u nastavku odgovaramo.
Podnositelj zahtjeva navodi, da se u praksi različito tumači pravo na odbitak pretporeza po računima za vlastitu potrošnju i računima za reprezentaciju odnosno korištenje osobnih vozila za vlastite (privatne) potrebe, tako da neki porezni obveznici smatraju ako ne koriste pravo na odbitak pretporeza po tim računima, da ne moraju niti zaračunati porez na dodanu vrijednost pri korištenju dobara i usluga za vlastite potrebe.
Uz navedenu činjenicu podnositelj zahtjeva - Hrvatska zajednica "A" navodi, da prema odredbama članka 112. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96 do 54/01), porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge koje će biti namijenjene za vlastitu potrošnju, što povezuje s člankom 117. Pravilnika, koji propisuje podjelu pretporeza za isporuke po kojima je dopušten odbitak pretporeza i za isporuke po kojima je isključen odbitak pretporeza, pa iznose pretporeza treba podijeliti na dio koje se može odbiti i na dio koje se ne može odbiti.
U vezi s navedenim naše mišljenje je sljedeće:
Članak 2. stavak 1. točke 2a. 2b. i 2c. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00), propisuje da se porez na dodanu vrijednost između ostalog plaća i na vlastitu potrošnju. Vlastitom potrošnjom smatra se izuzimanje dobara iz vlastitog poduzeća (gospodarske djelatnosti) za privatne potrebe, korištenje usluga svoga poduzeća za privatne potrebe te stvaranje rashoda po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti.
U skladu s odredbama članka 2. stavaka 1. točke 2c. Zakona, članak 26. stavak 1. Pravilnika, propisuje da rashodi koji se smatraju vlastitom potrošnjom i podliježu oporezivanju s osnova izdataka reprezentacije iznose 70% i 30% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba.
Kad je riječ o vlastitoj potrošnji, porezni obveznik ne može unaprijed odrediti koliko će biti isporučeno dobara i usluga iz gospodarske djelatnosti za vlastite potrebe, pa nije moguće iz ukupnog pretporeza, što ga koristi u cjelokupnoj gospodarskoj djelatnosti pri nabavi dobara i usluga, izdvojiti dio pretporeza što se odnosi na vlastitu potrošnju dok se stvarno dobra i usluge ne koriste za vlastite potrebe.
Kod izdataka za reprezentaciju, oporezivanju porezom na dodanu vrijednost podliježe 70% od ukupnih troškova reprezentacije i 30% od ukupnih troškova izdataka za korištenje vozila u privatne svrhe. Cjelokupno iskazan pretporez po ulaznim računima porezni obveznik odbija od ukupno iskazanih troškova u obračunskom razdoblju, pa tek nakon odbitka pretporeza od ukupnih iskazanih troškova izdvaja se određeni postotak bez prava na odbitak pretporeza - vlastita potrošnja koja podliježe oporezivanju.
Stoga, u svim slučajevima vlastite potrošnje iz članka 2. stavka 1. točke 2a. 2b. i 2c. Zakona, porezni obveznici su dužni obračunati porez na dodanu vrijednost nakon odbitka pretporeza po računima u kojima je zaračunan porez a odnose se na vlastitu potrošnju. Radi osiguravanja podataka o računima koji se odnose na vlastitu potrošnju, odredbama članka 129. stavak 6. Pravilnika propisano je da porezni obveznici moraju voditi posebnu Knjigu primljenih računa (U-RA) i Knjigu izlaznih računa (I-RA) za isporuke dobara i usluga koje se u smislu navedenog članka Zakona smatraju vlastitom potrošnjom.
Napominjemo, da se spomenute odredbe članka 112. Pravilnika, koje propisuju da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge, što ih Hrvatska zajednica "A" u svome pismu povezuje s vlastitom potrošnjom i s člankom 117. Pravilnika, koji propisuje podjelu pretporeza prema isporukama za koje je dopušten odnosno nije dopušten odbitak pretporeza pa se iznosi pretporeza moraju razmjerno podijeliti, - ne odnose na vlastitu potrošnju, nego se odnose na isporuke:
1. dobara i usluga koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu prema članku 11. Zakona,
2. u inozemstvu koje bi bile oslobođene od poreza da su obavljene u tuzemstvu, i
3. bez naknade, koje bi bile oslobođene od poreza.
Odgovor proslijedite podnositelju zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu