Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/01-01/407
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.07.2002
Odbitak pretporeza plaćenog pri uvozu na osnovi rješenja Carinske uprave
U povodu traženja suglasnosti na mišljenje područnog ureda Krapina, a u vezi upita poreznog obveznika "A" ima li pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu na osnovi rješenja Carinske uprave u slučajevima kada se pojavljuje kao jamac da će određena dobra biti pravovremeno ocarinjena ili ispravno razdužena na određenom graničnom prijelazu, u nastavku odgovaramo.
Suglasni smo s vašim odgovorom od 16. kolovoza 2001. godine, klasa: 410-19/01-02/72, ur.broj: 513-07-02-01-2, prema kojem nema zakonske osnove za priznavanje plaćenog poreza na dodanu vrijednost kao odbitka pretporeza poreznom obvezniku "A", budući da u navedenim slučajevima nisu zadovoljeni svi zakonski uvjeti propisani za odbitak pretporeza pri uvozu prema članku 105. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.).
Napominjemo, da je u navedenom slučaju, prema članku 51. stavak 10. Pravilnika, poduzetniku -špediteru porez na dodanu vrijednost prolazna stavka jer je poduzetnik - špediter platio porez na dodanu vrijednost pri uvozu u ime i za račun korisnika uvoza.
Prema tome, za plaćeni iznos poreza na dodanu vrijednost špediter - poduzetnik tereti korisnika uvoza koji je dobra uvezao u poduzetničke svrhe i koji ima pravo na odbitak pretporeza, tj. poraza plaćenog pri uvozu.
Povratak na prethodnu stranicu