Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/02-01/204
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.06.2002
Pravo na odbitak pretporeza za porez na dodanu vrijednost
U povodu traženja suglasnosti na mišljenje područnog ureda Pazin, a u vezi pitanja poreznog obveznika "A", da mu se u obračunskom razdoblju kada je nastala porezna obveza pri uvozu prizna pravo na odbitak pretporeza za porez na dodanu vrijednost koji je uplatio u narednom obračunskom razdoblju, te da mu se izvrši prijeboj obračunanih zateznih kamata zbog nepravovremene uplate poreza sa iznosom vraćenog pretporeza , odgovaramo u nastavku.
Suglasni smo s vašim odgovorom od 09. travnja 2001. godine, klasa 410-19/01-02/16. ur.broj: 513-07-18/01-2, prema kojem se u prethodnom obračunskom razdoblju ne može priznati kao pretporez iznos poreza na dodanu vrijednost koji je plaćen u narednom obračunskom razdoblju.
S obzirom da, prema članku 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), porezna obveza pri uvozu dobara nastaje danom nastanka carinskog duga, a porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga, porazni obveznik je bio dužan platiti porez na dodanu vrijednost u propisanom roku.
Plaćeni porez na dodanu vrijednost pri uvozu, prema članku 20. stavak 2. Zakona, porezni obveznik može odbiti kao pretporez u obračunskom razdoblju kada ga je platio.
U ovom slučaju porezni obveznik je zakasnio s uplatom poreza pa su mu obračunate zatezne kamate prema Zakonu o zateznim kamatama ("Narodne novine", broj 28/96), i stoga nema osnove da se izvrši prijeboj obračunanih zateznih kamata sa iznosom vraćenog pretporeza.
Povratak na prethodnu stranicu