Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/02-01/56
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 19.03.2002
Odbitak ukupnog pretporeza za teretno vozilo kupljeno putem financijskog leasinga
U svezi s upitom gospodina "A" o mogućnosti odbitka ukupnog pretporeza za teretno vozilo kupljeno putem financijskog leasinga od društva "B" iz Zagreba, uz plaćanje 30% cijene odmah, a ostatak u 36 rata, odgovaramo u nastavku.
U skladu s odredbom članka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 42. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) kod financijskog najma, porezna obveza za ukupnu vrijednost najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro — predmet najma.
Budući da je u poreznom smislu obavljena isporuka predmeta financijskog najma, za leasing društvo je nastala obveza PDV- na ukupnu vrijednost predmeta najma, bez obzira što nije naplaćena naknada za isporučeno dobro.
Prema odredbi članka 17. stavak 3. Zakona obveznik poreza na dohodak, porez na dodanu vrijednost obračunava prema primljenim (naplaćenim) naknadama. Porezni obveznik koji PDV-e plaća prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza ako je plaćen, kako je to propisano odredbom članka 17. stavak 5. Zakona.
U skladu s navedenim, obrtnik-obveznik poreza na dohodak može odbiti pretporez, tek
onda kada je taj pretporez plaćen, što u konkretnom slučaju znači odbitak pretporeza prema dinamici plaćanja, a ne mogućnost odbitka punog iznosa pretporeza iskazanog u računu za isporuku dobra.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu