Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/03-01/260
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 07.11.2003
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na troškove
U svezi s pitanjem o obračunavanju poreza na dodanu vrijednost na troškove kojima matično društvo tereti svoje podružnice u inozemstvu, te pitanjem plaća li se porez na dobit na sredstva koja predstavljaju neto dobit, a poslovna jedinica u inozemstvu ih doznačuje matici u Hrvatskoj, odgovaramo u nastavku.
1. Matica i podružnica su u gospodarskom smislu jedna cjelina, ali djeluju na području dvije porezne jurisdikcije i utvrđuju odvojeno poslovni rezultat koji se oporezuje u zemlji u kojoj je ostvaren. Da bi troškovi matičnog društva i podružnice bili ispravno utvrđeni matično društvo zaračunava podružnici određene troškove koje je matica imala u svezi s poslovanjem podružnice i koje je potrebno pripisati podružnici. U tom slučaju ne postoji obavljena usluga u smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00), koja podliježe oporezivanju, već se radi se o internim obračunima troškova između matice i podružnice.
2. Oporezivanje dobiti koju ostvaruje poslovna jedinica u inozemstvu obavlja se prema odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojim se određuje koja država ugovornica ima pravo oporezivanja dobiti koju ostvari poslovna jedinica.
Ako je odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja propisana metoda izuzeća, tada se dobit poslovne jedinice ostvarena u inozemstvu ne uzima u obzir odnosno ne uključuje se u poreznu osnovicu u Hrvatskoj. U tom slučaju porez na dobit poslovne jedinice u inozemstvu, biti će plaćen u inozemstvu, a za potrebe oporezivanja dobiti matice u Hrvatskoj uopće se neće iskazati dobit ostvarena u inozemstvu. Uz poreznu prijavu porezni obveznik-matica će iskazati razlike između računovodstvene i porezne bilance i obrazložiti ih pozivajući se na ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
U većini novih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ugovorena je metoda uračunavanja, što znači da se porez plaćen u inozemstvu uračunava u domaći porez, a poslovni rezultat ostvaren u inozemstvu iskazuje se u poreznoj prijavi matične kuće- poreznog obveznika.
Povratak na prethodnu stranicu