Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/03-01/193
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.06.2003
Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost za usluge savjetovanja
Banka "A", postavila nam je pitanje o obvezi obračuna poreza na dodanu vrijednost za usluge savjetovanja (preporuke za ulaganja) koje banka "A" obveznom mirovinskom fondu obavlja austrijsko društvo za upravljanje investicijskim fondovima - "B". Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00), ako domaćem poduzetniku uslugu obavi poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, a predmetna usluga se prema odredbama o mjestu oporezivanja oporezuje u Hrvatskoj, tada je domaći poduzetnik obvezan na tu uslugu obračunati porez i platiti ga u propisanim rokovima.
Prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona, usluge savjetovanja se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja. Budući da je u konkretnom slučaju sjedište poduzeća primatelja u tuzemstvu, primatelj je obvezan zaračunati i uplatiti propisani porez.
U ovom slučaju se ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona, jer se ne radi o uslugama banaka u smislu hrvatskih propisa, bez obzira što se austrijsko društvo za upravljanje investicijskim fondovima "B" prema austrijskom pravu klasificira kao banka.
U skladu s naprijed navedenim banka "A" obvezni mirovinski fond je obvezan na uslugu savjetovanja koju mu obavi austrijsko društvo za upravljanje investicijskim fondovima "B" zaračunati porez po stopi od 22%. Banka "A" obvezni mirovinski fond je na ovaj način u istom poreznom položaju, kao kad bi mu tu istu uslugu savjetovanja obavilo hrvatsko društvo za upravljanje mirovinskim fondovima.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu