Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/03-01/165
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 27.06.2003
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednostza radove koji se financiraju iz sredstava organizacije "B"
Hrvatski centar "A"(u daljnjem tekstu: HRC A), postavio nam je pitanje trebaju li domaći izvođači odnosno tuzemni porezni obveznik u slučaju kada mu inozemni porezni obveznik obavi uslugu prema članku 19. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00), obračunati porez na dodanu vrijednost za radove koji se financiraju iz sredstava organizacije "B". Organizacija "B" financira projekte koje obavlja HRC A, a na projektima rade tuzemni i inozemni izvođači i ne radi se o donaciji.
Naše je mišljenje:
Prema očitovanju Ministarstva vanjskih poslova, V. Uprave, Odjela za međunarodnopravne poslove - pismo klasa: 018-04/03-01/24 od 13. svibnja 2003. godine, Republika Hrvatska nije sklopila poseban ugovor s organizacijom "B" te se na ovu organizaciju primjenjuje Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, koje je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine, a koja je objavljena u Narodnim novinama-međunarodni ugovori, broj 10/99 od 31. kolovoza 1999. godine.
Iz odredbi članka III. Konvencije, proizlazi da su odobrene carinske i porezne povlastice kada specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda kupuju dobra za svoje službene potrebe, ali ne i za slučajeve kada specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda financiraju pojedine projekte.
Prema tome, tuzemni izvođači radova-obveznici poreza na dodanu vrijednost pri ispostavljanju računa HRC A-u trebaju zaračunati porez, a HRC A treba temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, u slučaju kad mu inozemni poduzetnik obavi uslugu, za koju je prema odredbama članka 5. Zakona, mjesto oporezivanja u tuzemstvu, zaračunati i uplatiti porez. Ako je HRC A obveznik poreza na dodanu vrijednost on porez koji su mu zaračunali tuzemni izvođači radova kao i porez koji je platio prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona, ima pravo odbiti kao pretporez. Pri ispostavljanju računa za obavljene radove organizaciji "B", HRC A kao porezni obveznik zaračunava porez po propisanoj stopi.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu