Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-01/02-01/771
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 14.10.2002
Plaćanje opreme, materijala i usluga potrebnih za realizaciju projekta
Hrvatski centar za razminiranje (u daljenjem tekstu: HCR), postavio je slijedeća pitanja u svezi s plaćanjem opreme, materijala i usluga koje su potrebne za realizaciju projekta "ARC" i "SMART" za koje je Europska komisija osigurala sredstva, a isplata se obavlja s posebnog računa koji je Ministarstvo financija otvorilo kod Privredne banke Zagreb:
1. Kako će postupiti HCR kada mu znanstvenik - obveznik PDV-a (nije zaposlenik HCR-a) koji HCR-u ispostavlja račune s iskazanim PDV-om za ugovore o djelu za projekte na kojima radi:
a) naruči rent-a-car, a HCR-u pristigne faktura za korištenje rent-a-cara?
b) može li HCR izravno platiti kartu za službeni put osobi koja je u sustavu PDV-a i kako u tom slučaju postupiti?
c) smije li HCR plaćati račune telefona, benzina i drugih troškova osobama koje rade na projektu, a plaćeni su putem ugovora o djelu uz priznavanje 25% paušalnih troškova?
d) kako je s Europskom komisijom dogovoreno da se pojedini ugovori tretiraju kao autorski uz priznavanje 40% paušalnih troškova, je li i ako je koje je nadležno tijelo ili strukovna organizacija dužne potvrditi takav ugovor?
2. Mogu li se fizičkoj osobi (nije zaposlenik HCR-a) koja radi na znanstvenom projektu, a nije obveznik PDV-a, koja se upućuje na razne sastanke i prezentacije u svezi s projektom, a nema ugovor o djelu u tom mjesecu, isplatiti dnevnica, putni trošak, trošak hotela i koliki porez treba na to obračunati?
Naše je mišljenje:
U Hrvatskom saboru ratificiran je Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, i objavljen u «Narodnim novinama» -međunarodni ugovori broj 8. od 3. srpnja 2002. godine. Ovaj ugovor ima snagu međunarodnog ugovora i nadređen je domaćem zakonodavstvu te se porezne olakšice propisane u članku 13. Sporazuma, primjenjuju na odgovarajući način na sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz sredstava potpore Europske zajednice. Odredbom članka 13. točka 4. ovog Sporazuma propisano je da nabava dobara i usluga koje se financiraju iz potpore Europske zajednice ne podliježu plaćanju PDV-a.
Ako se na financijsku pomoć Europske komisije za navedene projekte mogu primijeniti odredbe Okvirnog sporazuma, tada se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, može ostvariti u postupku propisanom u članku 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 60/96 do 54/01). U tom slučaju obveznici PDV-a pri fakturiranju usluga ne zaračunavaju HCR-u porez na dodanu vrijednost.
Plaćanje troškova rent-a cara, hotela i dr. za fizičke osobe s kojima je HCR sklopio ugovore o obavljanju određenih usluga na projektu, bez obzira radi li se o osobama koje su obveznici PDV-a ili ne te bez obzira radi li se o isplati honorara uz priznavanje 25% ili 40% paušalnih troškova, predstavlja u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00), isplatu dohotka navedenim osobama, pri čemu je isplatitelj - HCR obvezan obračunati porez na dohodak i eventualni prirez.
Prema odredbi članka 7. stavak 11. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje nisu zaposlenici ili ne obavljaju samostalnu djelatnost do propisanog iznosa.
Budući da su u konkretnom slučaju na projektu angažirani znanstvenici na temelju ugovora o djelu uz naknadu, nije propisana mogućnost bezporeznog plaćanja odnosno refundacije nastalih troškova po tim osnovama, već se eventualno plaćeni troškovi smatraju sastavnim dijelom njihovog dohotka od samostalne djelatnosti.
Osim toga, za fizičke osobe-obveznike PDV-a je racionalnije da rent-a-car, hotel, gorivo i sl. sami nabavljaju jer u tom slučaju uz uvjete propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95 do 73/00), imaju pravo na odbitak pretporeza sadržanog u tim računima.
U dijelu koji se odnosi na autorske honorare uz priznavanje 40% paušalnih troškova, odredbom članka 43. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine», broj 54/01), propisano je da se autorskim naknadama kod kojih se priznaju izdaci u visini 40% ostvarenih primitaka, smatraju svi primici ostvareni kao naknade za korištenje ili za pravo na korištenje bilo kojeg autorskog prava na književno, umjetničko ili znanstveno djelo, patent, zaštitni znak, nacrt, model, plan, tajne formule ili postupka, kao i obavijesti o industrijskom, komercijalnom ili znanstvenom iskustvu, a po posebnom zakonu, pod uvjetom da se ne ostvaruju u okviru samostalnih djelatnosti iz članka 15. stavak 1.,2. i 3. Zakona o porezu na dohodak.
U skladu s navedenim, radi li se o naknadama za autorsko djelo ili ne, ne može se dogovarati s Europskom komisijom, već je na temelju naprijed navedenog u svakom pojedinačnom slučaju potrebno utvrditi radi li se o isplati autorskih naknada kod kojih se priznaju izdaci u visini 40% ostvarenih primitaka.
Povratak na prethodnu stranicu