Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/02-01/212
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 28.05.2002
Cesija za plaćanje poreza na dodanu vrijednost
Društvo "A", obratilo nam se s pitanjem je li moguće da porez na dodanu vrijednost pri uvozu umjesto njih plati banka, a da kasnije oni ustupe pravo na povrat poreza banci te u tom smislu traže našu opću suglasnost da umjesto njih porez plaća banka, a da se pretporez vraća izravno banci koja je taj porez uplatila umjesto njih, na koje odgovaramo.
Prema odredbama članka 7. i članka 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik je dužan platiti porez zajedno s carinskim dugom kada se radi o obvezi plaćanja poreza pri uvozu dobara odnosno u rokovima koji su propisani za podnošenje porezne prijave kada se radi o isporukama u tuzemstvu.
Nema zapreke u smislu poreznih propisa da poreznu obvezu za poreznog obveznika podmiri druga pravna ili fizička osoba. U tom slučaju smatrati će se da je uplata izvršena u ime poreznog obveznika, ako je porez uplaćen uz navođenje poreznog broja (matičnog broja ili jedinstvenog matičnog broja građanina) poreznog obveznika.
Prema odredbi članka 21. stavak 1. Zakona, porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike.
Prema odredbi članka 23. Općeg poreznog zakona („Narodne novine", broj 127/00 i 86/01-ispravak), prava iz porezno-dužničkog odnosa, kao što su pravo na povrat poreza, pravo na povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni jamac i pravo na povrat kamata, mogu se ustupiti, založiti i zaplijeniti. Ustupatelj prava je dužan dostaviti poreznom tijelu ugovor o ustupu u roku od tri dana od dana njegova sklapanja. Ugovor o ustupu je obvezujući za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem provodi ovrha.
Prema odredbi članka 113. stavak 5. Općeg poreznog zakona, povrat preplaćenog poreza bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo je dužno vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno. Iznimno se taj povrat neće izvršiti, kako je to propisano odredbom stavka 6. istoga članka, ako porezni obveznik ima dospjelih, a nenaplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje porezno tijelo.
U skladu s naprijed navedenim odredbama, porezni obveznik je osoba koja može ustupiti svoje potraživanje nekoj drugoj osobi, a hoće li to ustupanje u smislu navedenih propisa biti obvezujuće za porezno tijelo, ovisi jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 23. i članka 113. Općeg poreznog zakona.
Prema tome, Porezna uprava ne može unaprijed dati jednu opću suglasnost za provođenje ugovora o ustupanju, već se pri svakom takvom ugovoru kojim porezni obveznik ustupa svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj osobi, provjerava jesu li ispunjeni zakonski uvjeti da bi ugovor o ustupanju poreza bio obvezujući za Poreznu upravu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu