Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-19/02-01/15
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.01.2002
Porez na dodanu vrijednost
U prilogu dopisa dostavljamo u vašu nadležnost zahtjev osobe "A" vlasnika obrta "B", koja traži da joj se prizna pravo na odbitak pretporeza za troškove školovanja odnosno stipendiranja djeteta.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza tj. onog iznosa poreza koji su mu zaračunali njegovi dobavljači za isporučena dobra ili obavljene usluge koje je nabavio za svoju poduzetničku djelatnost, te poreza koji je platio pri uvozu dobara za poduzetničku djelatnost te poreza plaćenog prema odredbi članka 19. stavka 2. Zakona.
Prema tome, stipendija koju porezni obveznik isplaćuje svojoj kćerci ne može se priznati kao pretporez.
Stipendija koju isplati porezni obveznik do visine od 1250,00 kuna, a koja ima karakter potpore za vrijeme redovnog školovanja je porezno priznati izdatak kod utvrđivanja obveze poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00).
Molimo da o tome izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu