Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/07-01/76
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 14.11.2007
Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku

Poduzeće „A“ d.o.o., navodi da je između dva poslovna subjekta ugovoreno da jedna ugovorna strana - najmodavac u određenom roku izgradi i pripremi za uporabu određeni poslovni prostor te ga iznajmi drugoj ugovornoj strani – najmoprimcu. U slučaju da najmodavac navedeno ne izvrši u ugovorenom roku, ugovoreno je da najmoprimac ima pravo zaračunati najmodavcu penale zbog kašnjenja u isporuci, a radi pokrića financijske štete koju će najmoprimac pretrpjeti zbog nemogućnosti početka poslovanja u planiranom roku. Najmodavac nije završio izgradnju poslovnog prostora za uporabu na ugovoreni način u ugovorenom roku. Najmoprimac je u nedovršeni poslovni prostor unio svoju robu namijenjenu prodaji u tom prostoru, međutim zbog nedovršenosti prostora i kašnjenja potrebnih dozvola ne može početi s obavljanjem svoje djelatnosti, stoga će u skladu sa odredbama ugovora najmodavcu zaračunati penale. U vezi navedenog postavljena su pitanja treba li najmoprimac na računima za naknadu štete zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti obračunati i porez na dodanu vrijednost te treba li najmodavac zaračunavati najamninu i pripadajući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je roba najmoprimca u prostorijama najmodavca, ali najmodavac ne pruža uslugu ugovorenu Ugovorom o zakupu, a to je zakup dovršenog objekta za svrhu obavljanja djelatnosti trgovine.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge koje u tuzemstvu obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Odredbama članka 21. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), propisano je da se isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Stavkom 3. istoga članka propisano je da za procjenu radi li se o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka.

Odredbom članka 21. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se ne oporezuju zatezne kamate koje poduzetnik naplaćuje od svojih dužnika, do visine propisane zatezne kamate i troškovi opomena.

 

Naknada štete zbog raskida ugovora predstavlja odštetu koja ne podliježe oporezivanju ako platitelj za to nije stekao nikakva dobra ili koristio usluge, ako se ugovor izvrši u dijelu, taj dio isporuke podliježe oporezivanju.

 

         Shodno navedenom, odštetom se smatraju i penali ugovoreni Ugovorom o zakupu dovršenog poslovnog prostora, stoga se u konkretnom slučaju radi o naknadi štete u smislu članka 21. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pa najmoprimac nije obvezan na penale što ih zaračunava najmodavcu obračunati porez na dodanu vrijednost.

 

         U vezi pitanja o tome treba li najmodavac zaračunavati najamninu i pripadajući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je roba najmoprimca u prostorijama najmodavca, ali najmodavac ne pruža uslugu ugovorenu Ugovorom o zakupu, napominjemo da je to stvar obvezno pravnog odnosa između najmodavca i najmoprimca.

 

Međutim, članak 3. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisuje da oporeziva isporuka postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost, stoga ako je najmodavac dopustio najmoprimcu skladištenje robe u svom poslovnom prostoru, on mu obavlja uslugu u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, neovisno o tome što  Ugovorom o zakupu takva usluge nije ugovorena.

        

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu