Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/07-01/731
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 11.06.2007
Izgubljeni paketi u trgovini preko pošte

Društvo „A“ d.o.o., Zagreb, obratilo nam se u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit u slučaju izgubljenih paketa u trgovini preko pošte. Naime, kupcu je poštom poslana pošiljka, kupac ju nije podigao, a pošiljka se u povratku izgubila o čemu pošiljatelj nije dobio obavijest Hrvatske pošte. Pošiljatelj šalje potražinicu Hrvatskoj pošti za izgubljeni paket, a Hrvatska pošta izdaje rješenje potražnice, međutim ne plaća odštetu za izgubljeni paket jer potražnica nije predana na vrijeme.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema članku 2. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), porez na dodanu vrijednost plaća se na vlastitu potrošnju.

 

Kod poduzetnika - poreznog obveznika manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju se prema članku 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), vlastitom potrošnjom poduzetnika i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile. Manjkovima uslijed više sile u smislu ovog Pravilnika, razumijevaju se manjkovi (štete) od elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i dr.), ratnih razaranja i provalnih krađa, do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.

 

Isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom kako je propisano člankom 21. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja.

 

Iz navoda u upitu razvidno je da u konkretnom slučaju nije riječ o odšteti iz članka 21. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost obzirom da potražnica nije predana na vrijeme pa Hrvatska pošta ne isplaćuje odštetu.

 

U slučaju da o izgubljenom paketu postoji očevidnik nadležnog tijela za procjenu štete tada bi se izgubljeni paket mogao smatrati manjkom uslijed više sile koji prema odredbi članka 25. stavak 2. Pravilnika ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, u protivnom smatra se vlastitom potrošnjom i podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

U propisima o porezu na dobit, manjkovi odnosno gubitci uređeni su sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost.

 

Sukladno odredbi članka 7. stavak 5. točka 5. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05 i 57/06), manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak, smatraju se skrivenim isplatama, odnosno izuzimanjima, za čiju vrijednost se povećava porezna osnovica poreza na dobit.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu