Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/07-01/31
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.06.2007
Tumačenje članka 25. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Društvo „A“ d.o.o., Zagreb, zbog iznenadnih kvarova rashladnih uređaja, prekida u isporuci električne energije zbog kvarova na mreži, požara, poplava i sličnih situacija treba otpisati ili uputiti na uništenje zdravstveno neispravne proizvode (hrana i predmeti opće uporabe) iz svojih prodajnih objekata. Prije upućivanja proizvoda na uništenje društvo upućuje poziv nadležnoj ispostavi Porezne uprave kako bi djelatnik Porezne uprave bio prisutan prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja. U posljednjem štetnom događaju, dio proizvoda uništenje požarom, a dio je postao zdravstveno neispravan zbog čega se treba poslati na uništenje, o čemu postoje Zapisnik Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju od 6. lipnja 2007. godine i Zapisnik Ministarstva unutarnjih poslova.

 

U vezi navedenog postavljaju sljedeća pitanja:

 

1. Treba li prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja prije upućivanja dobara na uništenje biti prisutan djelatnik Porezne uprave, odnosno hoće li se u slučaju da se djelatnik Porezne uprave ne odazove uništenje dobara smatrati neoporezivim manjkom, ako porezni obveznik posjeduje svu dokumentaciju i dokaze o obavljenom uništenju?

 

2. Mogu li se neoporezivim manjkom smatrati i uništena dobra u slučaju kada se ne odazovu ni djelatnici nadležne inspekcijske službe (sanitarna ili veterinarska) ni djelatnici Porezne uprave, a o obavljenom uništenju porezni obveznik posjeduje samo dokumentaciju o slanju dobara na uništenje, potvrdu o uništenju u ovlaštenoj tvrtki te interni zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju.

 

Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), propisano je da se kod poduzetnika - poreznog obveznika manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju vlastitom potrošnjom i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile.

 

Manjkovima uslijed više sile u smislu ovog Pravilnika smatraju se manjkovi (štete) od elementarnih nepogoda (poplava, požar i slično), ratnih razaranja i provalnih krađa do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.

 

Manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, loma ili kvara iznad visine utvrđene odlukama Gospodarske ili Obrtničke komore i manjkova nastalih djelovanjem više sile, može se priznati ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave, što je propisano člankom 25. stavak 4. Pravilnika.

 

U pojedinim slučajevima nalog za uništenje ili zbrinjavanje dobara na drugi način, može dati i odgovarajuća inspekcijska služba. Ako su prema rješenju te službe dobra uništena ili predana na uništenje odnosno zbrinjavanje nadležnoj organizaciji koja se time bavi, manjak dobara može se priznati temeljem dokumentacije izdane poreznom obvezniku od strane nadležnih službi i organizacije za uništenje odnosno zbrinjavanje otpada. Stoga smatramo da u takvim slučajevima za priznavanje manjka u smislu odredbe članka 25. stavak 4. Pravilnika nije potrebna prisutnost djelatnika Porezne uprave.

 

Kada se djelatnik Porezne uprave ne odazove pozivu da prisustvuje uništenju otpisanih dobara, odnosno pri utvrđivanju činjeničnog stanja, porezni obveznik može kao dokaze predočiti (zapisnik o uništenju, dokumentaciju o predaji dobara na otpad odnosno zbrinjavanje, plaćeni račun za predaju na otpad i zbrinjavanje i slično), kako bi dokazao da se radi o uništenju dobara odnosno njihovoj predaji na zbrinjavanje, odnosno o porezno priznatom manjku u smislu odredbe članka 25. stavak 4. Pravilnika.

 

Napominjemo da bi u slučaju kada se na uništenje upućuje velika količina dobara, prilikom utvrđivanju činjeničnog stanja trebao biti prisutan djelatnik Porezne uprave. Ako se djelatnik Porezne uprave na pisani poziv ne odazove, a porezni obveznik posjeduje sve dokaze iz kojih se može nedvojbeno utvrditi da je roba zaista uništena, smatramo da mu se neovisno o prisustvu djelatnika Porezne uprave manjak može porezno priznati.

 

U slučaju kada se na pisani poziv ne odazovu ni djelatnici nadležne inspekcijske službe (sanitarna ili veterinarska) ni djelatnici Porezne uprave, a o obavljenom uništenju porezni obveznik posjeduje svu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može nedvojbeno utvrditi da je roba zaista uništena, također smatramo da nema prepreke da se uništena dobra smatraju porezno priznatim manjkom u smislu članka 25. stavak 4. Pravilnika.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu