Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/135
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 27.06.2006
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Društvo "A" d.o.o., postavilo nam je upit plaća li se porez na dodanu vrijednost na iznos poreza na cestovna motorna vozila, kazni, registracije i
tehničkog pregleda motornih vozila, osiguranja te cestarine, za koji ga tereti leasing društvo s kojim ima sklopljen ugovor o operativnom leasingu.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši obavljajući svoju gospodarsku ili drugu djelatnost.

Prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račune druge osobe (prolazne stavke).

Porez na cestovna motorna vozila prema odredbi članka 17. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, od broja 117/93 do 147/03) plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla plaćaju i troškove registracije i tehničkog pregleda vozila, osiguranja, cestarine i kazne.

Prema navedenim odredbama, kada je riječ o operativnom leasingu, tj. kada se vozilo daje u najam, leasing kuća kao najmodavac i vlasnik vozila obveznik je plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i drugih troškova koji se odnose na vozilo što je u najmu.

Shodno navedenom, ukupne izdatke što ih je imalo leasing društvo uračunava u naknadu za obavljenu uslugu na koju je obvezno obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu