Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-09/05-01/13
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.01.2006
Obveza plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila
Društvo "A" d.o.o. iz Zagreba, obratilo nam se sa upitom o obvezi plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, u slučaju pripajanja društva "A" d.o.o. društvu preuzimatelju "B" d.o.o. Društvo "B" d.o.o. sukladno ugovoru o pripajanju promjenilo je naziv u društvo "A" d.o.o., ali nastavlja poslovati pod istim matičnim brojem i na istoj adresi. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/95) i članka 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br, 60/96 do 153/05), propisano je da spajanje i pripajanje društava u skladu s propisima koji uređuju to područje ne podliježe oporezivanju.
Odredbama članka 1. stavaka 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove ("Narodne novine", br. 136/02-pročišćeni tekst, 44/03 i 95/04), propisano je da se promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe, oporezuje posebnim porezom na promet, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost.
Spajanje i pripajanje ne podliježe porezu na dodanu vrijednost, pa se plaća posebni porez po stopi od 5 % sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu