Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/364
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 21.01.2005
Obračun poreza na dodanu vrijednost na isporuke
Gospodin "A", upravitelj stečajne mase poduzeća "B" d.d. u stečaju iz Daruvara, obratio nam se s pitanjem o obvezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na isporuke koje će biti obavljene iz ostatka stečajne mase nakon zaključenja stečajnog postupka koja je prenijeta na dioničare.
Naše je mišljenje:
U skladu s odredbom Članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04) i članka 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), isporuku u postupku stečaja podliježu oporezivanju, a porezni obveznik je stečajni dužnik.
Prema odredbi članka 32. stavak 8. Pravilnika, kod društva kapitala svojstvo poduzetnika prestaje brisanjem društva iz registra kod trgovačkog suda nakon što se prethodno izmire sve porezne obveze.
Društvo u stečaju je bilo obvezno zaračunati porez i na sve isporuke dobara koja podliježu oporezivanju, a koja su kao ostatak stečajne mase nakon podmirenja svih tražbina iz stečajne mase raspodijeljena dioničarima.
Član društva odnosno dioničar je u odnosu na društvo druga osoba i između društva u stečaju i dioničara su moguće isporuke dobara i usluga. Dioničar nema neposredne pravne odnose s dobrima koja čine imovinu društva.
U tom smislu, smatramo da društvo u stečaju mora u poreznoj prijavi koju sastavlja za obračunsko razdoblje u kojem je došlo do prijenosa stečajne mase na dioničare, iskazati i obvezu poreza na sva dobra koja podliježu oporezivanju, a koja se kao ostatak stečajne mase nakon zaključenja stečajnog postupka prenose na dioničare.
Dobra koja su nakon zaključenja stečajnog postupka kao ostatak stečajne mase prenijeta na dioničare, su u vlasništvu dioničara i ako ih prodaju radi se o isporuci dobara. Obveza obračuna i plaćanja poreza pri prodaji tih dobara, ovisi o tome jesu li dioničari obveznici poreza na dodanu vrijednost odnosno radi li se o dobrima koja podliježu porezu na dodanu vrijednost.
Upravitelj stečajne mase koja je preostala nakon zaključenja stečajnog postupka je u tom smislu samo osoba koja u ime dioničara obavlja sve poslove oko unovčenja njihovog dijela stečajne mase koja im je raspodijeljena nakon zaključenja stečajnog postupka.
Porezni propis ne uređuje način na koji će upravitelj ostatka stečajne mase za suvlasnike - dioničare osigurati podatke o prihodima i rashodima ostatka stečajne mase.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu