Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/344
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 03.12.2004
Privremeni uvoz radi oplemenjivanja
Društvo "A" d.o.o. obavlja uslugu dorade na dobrima koja privremeno uvozi domaća tvrtka "B" radi oplemenjivanja. Nakon oplemenjivanja tvrtka "B" oplemenjeno dobro izvozi inozemnom naručitelju. Temeljeni navedenoga, postavljeno je pitanje treba li "A" d.o.o. prilikom ispostavljanja računa domaćoj tvrtki "B" za obavljenu uslugu dorade obračunati porez na dodanu vrijednost?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Članak 13. stavak l. točka 1. Zakona propisuje da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.
Izvoznom isporukom dobara prema članku 14. stavak 1. točka 2. Zakona smatra se kada poduzetnik, koji je u smislu carinskih propisa carinski obveznik, predmet isporuke koji je primio iz inozemstva, nakon oplemenjivanja, vraća inozemnom naručitelju.
Međutim, odredbama članka 71. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) propisano je ako domaći poduzetnik obavlja premještaj dobra izrađenog ili oplemenjenog u postupku unutarnje proizvodnje drugom poduzetniku koji također obavlja postupak unutarnje proizvodnje sukladno carinskim propisima, te ako se to dobro nakon dorade odnosno oplemenjivanja isporučuje inozemnom naručitelju u inozemstvu, takva je isporuka oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Stavak 6. istog članka propisuje da poduzetnik koji premješta dobro nakon izrade odnosno oplemenjivanja u postupku unutarnje proizvodnje obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o premještanju toga dobra u drugi postupak unutarnje proizvodnje radi izvoza.
Navedeno oslobođenje primjenjuje se samo u slučaju kada domaći poduzetnik koji je uvezao dobro radi unutarnje proizvodnje obavlja isporuku (premještaj) dobara u postupku unutarnje proizvodnje drugom domaćem poduzetniku radi dorade, koji također mora imati odobrenje carinarnice za obavljanje postupka unutarnje proizvodnje.
Ako obadva sudionika dorade za uvezeno dobro nemaju odobrenje carinarnice za obavljanje postupka unutarnje proizvodnje ili nemaju odgovarajuću carinsku dokumentaciju prema carinskim propisima radi praćenja dobra pod carinskim nadzorom, riječ je o oporezivoj isporuci prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Poduzetnik koji je obavio doradu, pri isporuci toga dobra poduzetniku koji će tako oplemenjeno dobro izvesti, mora obračunati porez na dodanu vrijednost na uslugu dorade, odnosno oplemenjivanja dobra.
Iz podnesenog upita smatramo da društvo "A" d.o.o. i "B" nemaju odobrenje carinarnice za obavljanje unutarnje proizvodnje te ne posjeduju odgovarajuću carinsku dokumentaciju u smislu članka 71. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, nego je riječ o doradi na uvezenom dobru, pa je društvo "A" d.o.o. obvezno prilikom ispostavljanja računa za obavljenu uslugu dorade tvrtki "B" obračunati porez na dodanu vrijednost.
Poduzetnik koji izvozi oplemenjeno dobro, u konkretnom slučaju tvrtka "B", ima pravo odbitka obračunanog poreza kao pretporez, te koristi pravo oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri izvozu, u smislu članka 13. i 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da s odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu