Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/350
Urudžbeni broj:513-07-01/04-2
Zagreb, 18.03.2004
Umirovljeni građanin - zakupodavac obveznik poreza na dodanu vrijednost
Veza: Vaš dopis broj: 511-01-59-1341/02 od 24. veljače 2004.

U vašem dopisu navodite da je u tijeku sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za službene potrebe. Zakupodavac je umirovljeni građanin, stoga postavljate upit da li umirovljeni građanin -zakupodavac temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora postaje obveznik poreza na dodanu vrijednost s obzirom da ugovorena zakupnina iznosi cca 40.000,00 kuna mjesečno.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) na isporuke dobara i usluga koje obavi poduzetnik u okviru svoje gospodarske ili poduzetničke djelatnosti u tuzemstvu uz naknadu plaća se porez na dodanu vrijednost.
Poduzetnikom se prema č1anku 2. stavak 3. Zakona i članka 29. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Osoba koja ispunjava sva tri uvjeta istodobno poduzetnik je u smislu odredbi Zakona o porez na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim odredbama, ako poduzetnik u tekućoj godini ostvari godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobra ili usluga iz članka 2. Zakona u iznosu većem od 85.000,00 kuna postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost po sili zakona od 1. siječnja iduće godine,
i obvezan je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu