Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/38
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 27.02.2004
Oporezivanje poreza na dodanu vrijednost
Gospodin "A", postavio nam je pitanje smatra li se ugostiteljskom djelatnošću prodaja pića članovima tenis kluba i njihovim gostima, te podliježe li navedeni promet oporezivanju.
U svezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema č1anku 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost su isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
U stavku 3. istog članka propisano je da se poduzetnikom smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
U skladu s navedenim, ako tenis klub samostalno, trajno i s namjerom ostvarivanja prihoda obavlja djelatnost ugošćavanja i isporučuje oporezive isporuke dobara i usluga iz članka 2. Zakona i ako je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga veća od 85.000,00 kuna postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost.
Međutim, poduzetnik čija godišnja vrijednost oporezivih isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, (osim ako se sam nije prijavio u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost), nema pravo iskazivanja poreza po izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu po ulaznim računima zaračunaju ostali poduzetnici u smislu članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U vezi s pitanjem što se smatra ugostiteljskom djelatnošću i izdavanjem odobrenja za obavljanje te djelatnosti, stranka se treba obratiti nadležnom Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu