Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/303
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 23.01.2004
Obračun poreza na dodanu vrijednost korisnicima slobodnih zona
Veza: Vaš dopis klasa: 410-19/03-02/35,
Ur. broj: 513-07-17/03-2 od 8. kolovoza 2003.

Navedenim dopisom obratili ste nam se, u vezi ponovljenog upita društva "A" koje na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ima koncesiju za osnivanje i upravljanje slobodnom zonom, a postavlja pitanje obračunava li se porez na dodanu vrijednost na naknadu koju društvo "A" naplaćuje od korisnika slobodne zone. Društvo "A" smatra da naknada za korištenje slobodne zone u pravnoj formi ne predstavlja ni dobro ni uslugu u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00).
Uvidom u predmet, razvidno je da ste podnositelju upita odgovorili 27. prosinca 2002. godine dopisom klasa: 410-19/02-02/67.
S navedenim odgovorom smo suglasni, jer je riječ o uslugama korištenja slobodne zone što podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema članku 2. stavak 1. Zakona, odnosno da je mjesto oporezivanja prema mjestu sjedišta poduzetnika koji obavlja usluge kako je propisano u članku 5. stavak 3. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu