Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/03-01/867
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.09.2003
Otpis nekurentne trgovačke robe
Društvo "A", Korporativni sektor za poreze, postavilo nam je pitanje nastaje li obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost u trenutku vrijednosnog usklađenja nekurentne trgovačke robe bez obzira što roba nije uništena ili u trenutku uništenja robe ako se radi o porezno nepriznatom manjku odnosno u trenutku prodaje takve robe, na koje odgovaramo u nastavku.
Ako porezni obveznik otpisuje nekurentnu trgovačku robu (ili repromaterijal, vlastite proizvode, sitan inventar, opremu) na način da provodi vrijednosno usklađenje te robe u skladu s računovodstvenim propisima, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) jer nije došlo do isporuke dobara u smislu odredbe članka 2. Zakona. U tom slučaju ne radi se o manjku jer roba i dalje postoji, samo je njena knjigovodstvena vrijednost umanjena ili svedena na nulu.
Ako takva roba ima neku uporabnu vrijednost i može se prodati tada isporučitelj - porezni obveznik pri prodaji zaračunava PDV-e na poreznu osnovicu koju čini naknada za prodanu robu.
Ako otpisani proizvodi više nemaju nikakvu uporabnu vrijednost te se uništavaju ili bacaju tada je kod uništenja ili bacanja potrebno prisustvo djelatnika Porezne uprave, da bi se to uništenje smatralo porezno priznatim manjkom u smislu odredbe članka 25. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 58/03) na koji nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu