Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/03-01/744
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 22.07.2003
Bespovratna sredstva
Fond "A", temeljem provedenog natječaja bespovratno financira gospodarske i infrastrukturne projekte kandidirane od strane županija. Fond sklapa ugovor s jedinicama lokalne/područne samouprave u kojem je definirano da će Fond doznačavati sredstva isključivo na žiro-račune izvođača radova temeljem ispostavljenih privremenih/okončanih situacija, koje korisnici bespovratne potpore (gradovi i općine) dostavljaju Fondu uz zahtjev za plaćanje krajnjem izvođaču radova. Korisnici bespovratne pomoći obvezni su financirani projekt voditi u svojim poslovnim knjigama. Ugovorom o bespovratnoj pomoći utvrđena je obveza provođenja Zakona o javnoj nabavi. Pojedine jedinice lokalne/područne samouprave su ovlastile svoje komunalno poduzeće da ono provodi investiciju, a za radove koje ne provodi to komunalno poduzeće, ono u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, izabire najpovoljnijeg ponuđača i s njim sklapa ugovor, gdje je sada to komunalno poduzeće naručitelj radova. U tom slučaju na plaćanje stižu zahtjevi od jedinica lokalne/područne samouprave, uz privremene situacije koju izdaju izvođači ugovorenih radova, a glase na ime komunalnog poduzeća. Postavljate pitanje je li nužno insistirati na tome da privremena/okončana situacija glasi na jedinicu lokalne/područne samouprave?
Naše je mišljenje:
Uvjeti za korištenje bespovratnih sredstava definirani su odlukama Upravnog odbora Fonda i Ugovorima koje Fond sklapa s primateljima potpore -jedinicama lokalne/područne samouprave.
U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00), isporuka dobra ili usluge i plaćanje naknade za obavljenu uslugu se obavlja na temelju obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i naručitelja isporuke-kupca.
Međutim, budući da prema propisima i odlukama Fonda, korisnik potpore može biti samo jedinica lokalne/područne samouprave koja investiciju mora voditi u svojim poslovnim knjigama to i isprave temeljem kojih se obavlja isplata odnosno plaćanje računa izvođačima trebaju glasiti na primatelja odnosno korisnika potpore.
Povratak na prethodnu stranicu