Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/229
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.07.2003
Zamjena vozila u garantnom roku
Na upit pod gornjim brojem u svezi s dokumentima o zamjeni automobila u garantnom roku, odnosno jesu li pravilno ispostavljeni priloženi računi, odgovaramo u nastavku.
U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) isporuka dobara postoji kada isporučitelj daje primatelju određenu gospodarsku vrijednost uz naknadu, osim isporuka koje se obavljaju na temelju zakonskih odredbi ili odluka državnih tijela (članak 2. stavak 1. točka 1b Zakona).
Odredbom članka 10. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) propisano je da isporuka u smislu Zakona ne postoji ako se opozove (vrati). Nadalje, člankom 10. stavak 3. Pravilnika propisano je da ako isporučitelj u jamstvenom roku zamijeni isporučeno dobro drugim istovrsnim dobrom, iste ili približno iste kakvoće i vrijednosti, ta isporuka nije oporeziva. Ako isporučitelj u zamjeni isporuči drugo dobro, manje ili veće vrijednosti, razlike povećavaju ili smanjuju poreznu obvezu, što je propisano člankom 10. stavak 4. Pravilnika.
U skladu s navedenim zakonskim odredbama isporuka, odnosno zamjena motornog vozila u jamstvenom roku, koju obavi isporučitelj koja jamči kupcu za isporučeno motorno vozilo ne smatra se isporukom koja je oporeziva, osim za eventualnu razliku u vrijednosti motornih vozila.
Stoga držimo da isporučitelj treba priložiti dokumente kojima dokazuje zamjenu motornog vozila, odnosno promjenu vlasnika (kao što je, primjerice, priložena Odluka o zamjeni automobila u jamstvenom roku i sl.). Ispravnost obračuna poreza na dodanu vrijednost, odnosno provedbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost nadzire Porezna uprava, kako je propisano člankom 25. toga Zakona. Stoga predmete s uočenim možebitnim nepravilnostima u obračunu poreza na dodanu vrijednost možete uputiti Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Službi za nadzor.
Povratak na prethodnu stranicu