Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/587
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.04.2003
Privremeni uvoz plovila
Tvrtka "A", registrirana za djelatnost najma, popravka i prodaje plovila i nautičke opreme, iz Zagreba, je prilikom privremenog uvoza platila carinu i sve potrebne troškove (primjerice kabotaže, svjetlarine, sigurnost plovidbe i slično), kao i pripadajući porez na dodanu vrijednost prilikom obračuna carinskih pristojbi na amortiziranu vrijednost. Postavljaju pitanje da li je potrebno, prilikom obračuna i razgraničenja troškova te u tu svrhu izdavanja računa za navedene troškove, inozemnom vlasniku plovila obračunati porez na dodanu vrijednost.
Na upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 2. stavak 1. točka 1.14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge uz naknadu, kao i na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom smatra unos i prijem i drugi oblici uvoza dobara.
Prema članku 7. stavak 5. pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.
Članak 8. i 9. Zakona određuju poreznu osnovicu. Prema članku 9. stavak 1. Zakona poreznu osnovicu čini carinska osnovica uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznog carinjenja.
U skladu s navedenim odredbama porezni obveznik, upisan u jedinstvenu carinsku deklaraciju na ime privremenog uvoza, obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost koji je obračunala carinarnica. Tako plaćeni porez, kao i porez na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti za tog poreznog obveznika je pretporez.
Kad porezni obveznik sa privremeno uvezenim plovilima obavlja gospodarsku djelatnost
(najam, prodaja na leasing i slično), obvezan je na ispostavljenom računu obračunati porez na dodanu
vrijednost. Način obračuna troškova i prihoda s inozemnim poduzetnikom ne utječe na utvrđivanje obveze poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu