Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/09
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 13.02.2003
Trgovačko društvo - obveznik poreza na dodanu vrijednost
Gospodin "A" sudski vještak za financijsko-računovodstvene poslove iz Splita, obratio nam se sa slijedećim pitanjem:
Trgovačko društvo - obveznik poreza na dodanu vrijednost raspolaže izvjesnim brojem samostalnih novoizgrađenih kuća za turističku djelatnost. Te kuće namjerava unijeti u druga trgovačka društva - obveznike poreza na dodanu vrijednost kako bi steklo određena vlasnička prava u tim društvima. Može li se na ovu transakciju primijeniti članak 111. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01)?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) ako se neka gospodarska cjelina ili pogon u cijelosti prenese, tada je osnovica za obračun poreza pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim, da zbroj svih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti dugovi se ne odbijaju od porezne osnovice.
Odredbom članka 8. stavak 8. Zakona, propisano je pojednostavljenje pri oporezivanju gospodarske cjeline ili pogona, na način da se porez na dodanu vrijednost ne plaća, odnosno taj se prijenos smatra neoporezivim, ako stjecatelj gospodarske cjeline obračunani porez može odbit kao pretporez.
Prema odredbi članka 33. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 127/00, 86/01-ispravak i 150/02), gospodarstvenu cjelinu čini jedno ili više gospodarstvenih dobara, a gospodarstveno dobro je stvar, pravo ili druga gospodarstvena korist koja se može samostalno procijeniti pri čemu se više stvari, prava ili gospodarstvenih koristi procjenjuje kao jedno gospodarstveno dobro, ako to s obzirom na svrhu i njihovu gospodarstvenu povezanost odgovara uobičajenom shvaćanju.
Iz odredbi članka 8. stavak 8. Zakona, i članka 33. Općeg poreznog zakona, proizlazi da pojam gospodarske cjeline u poreznom smislu, obuhvaća prijenos gospodarske cjeline i u računovodstvenom odnosno bilančnom smislu, na način da gospodarsku cjelinu čini ukupnost stvari, prava i obveza što se odnose na tu gospodarsku cjelinu ili pogon s obzirom na svrhu i gospodarstvenu povezanost radi obavljanja dosadašnje djelatnosti.
O prijenosu gospodarske cjeline u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, radi se kada se prenosi gospodarska cjelina ili pogon koji može nastaviti samostalno obavljati dotadašnju djelatnost, ali je pri tome bitno da se kao sastavni dio te gospodarske cjeline, prenesu stvari, prava (potraživanja) i obveze koje se odnose na gospodarsku cjelinu.
Iz podataka navedenih u upitu zaključujemo da se ne radi o prijenosu gospodarske cjeline u smislu odredbi članka 8. stavak 8. Zakona, već o unosu imovine jednog društva u drugo društvo što predstavlja oporezivu isporuku u smislu odredbe članka 2. Zakona i članka 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu