Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/368
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 26.03.2003
Oporezivanje nekretnina danih u višegodišnji financijski leasing
Banka "A" postavila nam je pitanja u svezi s oporezivanjem nekretnina danih u višegodišnji financijski leasing. Banka "A" steći će nekretninu koja je izgrađena, plaćena i isporučena prije 1. siječnja 1998. godine i platiti će porez na promet nekretnina po stopi od 5%. Tu nekretninu će banka "A" dati u višegodišnji financijski najam (leasing) pri čemu će najmoprimatelj steći vlasništvo nad građevinom po završetku višegodišnjeg razdoblja najma (leasinga) odnosno isplatom zadnjeg obroka najma. Banka "A" je obveznik poreza na dodanu vrijednost i on će kao najmodavatelj građevine, tijekom razdoblja financijskog najma (leasinga) zaračunavati najmoprimatelju leasing ratu koju će on obročno plaćati. Pitanja su slijedeća:
1. Je li banka "A" obvezna na iznos leasing rate zaračunate najmoprimatelju obračunavati i plaćati porez na dodanu vrijednost i što čini osnovicu za obračun jer se leasing rata sastoji od dijela koji se odnosi na otplatu predmeta leasinga i dijela koji predstavlja troškove financiranja najma?
2. Hoće li najmoprimatelj po isteku višegodišnjeg trajanja financijskog najma (leasinga) kad bude stekao vlasništvo nad građevinom biti obvezan platiti porez na promet nekretnina po stopi od 5%?
3. Budući da postoji razborita sigurnost da će najmoprimatelj građevine steći vlasništvo nad građevinom po isteku razdoblja financijskog najma (isplatom zadnjeg obroka), ima li najmoprimatelj pravo obračunavati amortizaciju za predmetnu građevinu tijekom razdoblja najma (leasinga)?
Naše je mišljenje:
1. Prema odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 3. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost i za to prima odgovarajuću naknadu. Prema odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika, isporuka postoji kada se kupcu omogućuje raspolaganje dobrima. Pri tome je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva, a ne posjeda kao stvarne vlasti nad dobrom kako je to propisano odredbom članka 5. stavak 2. Pravilnika, odnosno tko zadržava pravo raspolaganja predmetnim dobrima. Pod raspolaganjem u smislu poreza na dodanu vrijednost razumijeva se stvarno pravo gospodarenja nekim dobrom.
Financijski najam (leasing) kod kojeg se prenosi vlasništvo nad predmetom najma u smislu odredbi članka 2. Zakona i članka 42. stavak 3. Pravilnika je načelno isporuka dobra i porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je dobro dano u financijski leasing. Prijenosom vlasništva u smislu ove odredbe smatra se prijenos gospodarskog vlasništva nad predmetom financijskog najma (leasinga).
Međutim, ako se u predmetnom upitu radi o davanju u financijski najam (leasing) tzv. "stare" nekretnine tj. nekretnine čija isporuka nije predmet oporezivanja prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost već se oporezuje porezom na promet nekretnina prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine", broj 69/97) tada se na mjesečne rate kojima se otplaćuje isporuka dobra -predmet financijskog najma (leasinga) ne obračunava porez na dodanu vrijednost.
Na kamatu odnosno naknadu za troškove financiranja najma obračunava se porez na dodanu vrijednost, a porezna obveza nastaje istekom svakog obračunskog razdoblja u skladu s odredbom članka 42. stavak 2. Pravilnika.
2. Prometom nekretnina prema odredbi članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Radi se o stjecanju prava vlasništva kao stvarnog prava na nekretninama i to kupoprodajom, darovanjem, nasljeđivanjem ili na drugi način.
Ako se radi o financijskom leasingu, obveza plaćanja poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku kad se steknu uvjeti za prijenos stvarnog vlasništva nekretnine, u skladu s odredbama članka 14. i 15. Zakona o porezu na promet nekretnina.
3. Ako predmetni ugovor o najmu ispunjava uvjete propisane u MRS-u 17. da se ovaj najam kvalificira, kao financijski najam tada u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00) i Zakonom o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92), najmoprimac iskazuje predmet najma (nekretninu) u svojim poslovnim knjigama kao svoju imovinu i amortizira je tijekom razdoblja trajanja najma (leasinga) odnosno vijeka trajanja predmeta najma.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu