Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/496
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.02.2003
Krađa automobila kupljenog na leasing
Tvrtka "A", uputila nam je dopis u kojem navode da su 15.5.2002. sa "B Leasing" zaključili ugovor o financijskom leasingu za kupovinu motornog vozila. Pri kupnji vozila ispostavljen im je račun s porezom na dodanu vrijednost koji su odbili kao pretporez. Vozilo im je ukradeno 13.9.2002. Priložili su potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke o prijavi štete. Navode da ih nakon krađe vozila "B Leasing" traži povrat poreza na dodanu vrijednost na neotplaćeni dio vozila.
Mišljenja su da se u konkretnom slučaju može primijeniti članak 25. stavak 2. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, te zahtjev tvrtke "B Leasing" drže neosnovanim.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Sukladno članku 2. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge uz naknadu.
Financijski najam kod kojeg se prenosi pravo vlasništva nad predmetom leasinga, smatra se u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) isporukom dobara i porezna obveza za ukupnu vrijednost predmeta financijskog najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro predmet najma. Pri tome za utvrđivanje nastanka porezne obveze nije bitno što se isporučeno dobro otplaćuje u ratama.
Budući da je u poreznom smislu obavljena isporuka predmeta financijskog najma, za leasing društvo nastala je obveza poreza na dodanu vrijednost na ukupnu vrijednost predmeta najma, bez obzira što nije naplaćena cjelokupna naknada za isporučeno dobro, a korisnik leasinga koristio je pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza na ukupnu vrijednost osobnog automobila - predmeta leasinga, te nema zakonske mogućnosti za ispravak pretporeza za iznos neplaćenog iznosa predmeta leasinga.
Međusobne obveze davatelja i korisnika leasinga u slučaju otuđenja predmeta leasinga prije njegove otplate stvar su njihovog ugovornog odnosa i nema osnova za primjenu članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu