Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/438
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 02.12.2002
Porezni tretman prilikom prodaje adaptirane stambene zgrade
Društvo "A", Sisak, postavilo nam je upit kakav porezni tretman prilikom daljnje prodaje ima adaptirana stambena zgrada izgrađena 1965. godine. Adaptacija stambene zgrade, izvršena 2001. godine, obuhvaćala je unutarnje uređenje zgrade. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj od 47/95 do 73/2000) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i si.) i na sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.
Člankom 9. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj od 60/96, do 54/01.) propisano je da se novosagrađenim nekretninama smatraju nekretnine (građevine i njihovi dijelovi) koje su sagrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997. U stavku 2. istoga članka propisano je da nekretnine koje će na dan 31. prosinca 1997. biti sagrađene (gotove-dovršene) a neisporučene, kao i nekretnine koje su plaćene do 31. prosinca 1997. u dijelu u kojem su plaćene i na koje se obračunava porez na promet nekretnina u smislu odredaba članka 25. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne smatraju se novosagrađenim nekretninama u smislu Zakona o porez na dodanu vrijednost.
Središnji ured Porezne uprave u dopisu klasa: 410-19/99-01/461, ur. broj 513-07/99-2 od 9. listopada 1998. dalo je tumačenje kada se adaptirana nekretnina smatra novosagrađenom nekretninom u smislu odredaba članka 9. Pravilnika. Ako se radi o tzv. rabljenoj nekretnini na kojoj su obavljeni manji adaptacijski radovi za koje, po Zakonu o gradnji, nije propisana građevinska dozvola, takva nekretnina i dalje zadržava status tzv. rabljene nekretnine i pri prodaji takve nekretnine stjecatelj je nekretnine prema odredbi članka 6. Zakona, obveznik poreza na promet nekretnina na osnovicu koju čini tržišna vrijednost nekretnine.
Nekretnina na kojoj su obavljeni veliki adaptacijsko-rekonstrukcijski radovi kojima se bitno mijenja vijek korištenja nekretnine, povećanje površine, znatno poboljšanje unutrašnje uređenosti i opremljenosti
nekretnine te za koju je potrebna građevinska dozvola, smatra se u smislu odredaba članka 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost novosagrađenom nekretninom koja pri prodaji podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Molim da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu