Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/02-01/48
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.08.2002
Ugovor o zajedničkom ulaganju zemljišta
Knjigovodstveni servis "A", postavio nam je slijedeća pitanja:
1. Ulagač "B" ulaže prema ugovoru o zajedničkom ulaganju zemljište koje je od Porezne uprave Krk procijenjeno na 437.556,00 kuna i na koje je plaćen porez na promet nekretnina po stopi od 5% u iznosu od 21.877,80 kuna. Prema ugovoru o zajedničkom ulaganju na ime tog zemljišta ulagaču nakon izgradnje pripadaju tri apartmana. Budući da je unaprijed utvrđena zamjena zemljišta za apartmane, smatraju da je vrijednost tih apartmana jednaka vrijednosti zemljišta jer se radi o zamjeni i smatraju da je to osnovica poreza na dodanu vrijednost, a ne tržišna vrijednost apartmana.
2. Izvođač radova je za izvedene radove ispostavljao račune, a ne situacije kao što je običaj u građevinarstvu i društvo "C" kao naručitelj radova je odbijao pretporez, što porezni nadzor osporava budući da je izdan račun, a ne situacija.
Naše je mišljenje:
1. Prema Ugovoru o zajedničkom ulaganju i Aneksu br.l. Ulagač "B", društvo "C", ulagač "D" i ulagač "E", sklopili su Ugovor o zajedničkom ulaganju, pri čemu prvi ulagač ("B") ulaže zemljište površine 955m2, drugi ulagač (društvo "C") ulaže novčana sredstva od 998.341,00 kuna te preuzima obvezu da na postojećem građevinskom zemljištu izgradi turističku građevinu s devet smještajnih jedinca, treći ulagač ("D") ulaže 421.469,00 kuna, a četvrti ulagač ("E") ulaže 250.000,00 kuna.
Prema odredbi točke 4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajedničkom ulaganju, na ime uloga prvom ulagaču ("B") pripadaju 3 apartmana (površine od 50,81 m , 52,43m i 58,79m ), drugom ulagaču (društvu "C") pripadaju 4 apartmana (površine 52,43 m2, 58,79rn2, 52,43m2 i 58,79m2), trećem ulagaču ("D") pripada l apartman površine 50,8lm , a četvrtom ulagaču ("E") također jedan apartman površine 50.8lm .
Društvo "C" je kao investitor sklopilo ugovor o građenju objekta u vrijednosti od 998.341,00 kunu s izvođačem radova - društvom "F" kojeg zastupa ulagač "D", te je društvo "C" porezni obveznik pri isporuci izgrađenih nekretnina-apartmana.
Prema odredbi članka 3. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), razmjenom dobara smatraju se isporuke dobara koje se obavljaju kao naknada za isporuke drugih dobara ili obavljenih usluga.
Poreznu osnovicu pri razmjeni čini vrijednost dobara ili usluga koje su predmet razmjene, kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 5. Zakona, a odredbom članka 54. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), propisano je da je porezna osnovica tržišna vrijednost svakog dobra ili usluge koja je predmet razmjene.
Cilj zajedničkog ulaganja nije ostvarenje dobiti ili dohotka već protučinidba u vidu isporuke nekretnina.
Društvo "C" na temelju ugovora o zajedničkom ulaganju isporučuje apartmane u zamjenu za uložena sredstva. Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona, kod isporuka apartmana ulagačima - fizičkim osobama ("B", "D", "E"), radi se o isporukama koje se u okviru zajedničkog obavljanja djelatnosti obavljaju vlasnicima udjela, a iz naprijed navedenih podataka o vrijednostima uloženih sredstava i apartmana koji im se isporučuju u zamjenu za uložena sredstva, vidljivo je da pojedine fizičke osobe-ulagači stječu nekretnine pod povoljnijim uvjetima od drugih.
U tom slučaju, poreznu osnovicu ne čini naknada za vrijednost isporučenih dobara, utvrđena odredbama Ugovora o zajedničkom ulaganju, već treba primijeniti poreznu osnovicu koju čini tržišna vrijednost isporučene nekretnine u smislu odredbe članka 8. stavak 6. Zakona, odnosno članka 51. stavak 4. i 5. Pravilnika.
Budući da se radi o isporuci novoizgrađenih nekretnina, u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost, u skladu s odredbom članka 51. stavak 14. Pravilnika, ne ulazi vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta.
2. Prema odredbi članka 20. Zakona i članka 104. Pravilnika, poduzetnik-porezni obveznik može odbiti pretporez, ako ima račun za primljena dobra ili obavljene usluge koji sadrži sve podatke iz članka 15. stavak 3. Zakona, ako je isporuka primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost, ako prema odredbi članka 20. Zakona, nije isključeno pravo na odbitak pretporeza i ako je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe.
Prema odredbi članka 80. Pravilnika, računom se za potrebe oporezivanja smatra svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira u kojem obliku i pod kojim je nazivom izdana. Prema tome, kad je riječ o obavljanju građevinskih radova, Zakon i Pravilnik ne propisuju izričitu obvezu izdavanja obračunskih situacija, već to može biti i račun ili bilo koja druga isprava, uz uvjet da sadrži obvezne podatke propisane odredbom članka 15. stavak 3. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu