Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/208
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.07.2002
Porez na dodanu vrijednost
Odvjetnički ured "A" postavio nam je upit podliježe li isporuka stroja od strane domaće pravne osobe inozemnoj pravnoj osobi plaćanju poreza na dodanu vrijednost, te može li inozemna pravna osoba i pod kojim uvjetima i rokovima izvršiti povrat plaćenog PDV-a.
Inozemna pravna osoba kupila bi stroj od domaće pravne osobe i istovremeno ga ostavila na korištenje domaćoj pravnoj osobi, ali po drugoj pravnoj osnovi, ne u vlasništvu domaće pravne osobe nego na korištenje temeljem ugovora.
Naše je mišljenje:
Člankom 13. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.
Izvozna isporuka dobara je prema odredbi članka 14. stavak 1. točka 1. Zakona, obavljena kada poduzetnik koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, predmet isporuke pošalje u inozemstvo.
Prema odredbi članka 71. stavak 2. i 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju obavi poduzetnik - carinski obveznik u inozemstvo, izvan carinskog područje Republike Hrvatske, inozemnom naručitelju. Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) poduzetnik carinski obveznik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovačkom poslovanju.
Poduzetnik - porezni obveznik koji je na navedeni način isporučio dobra stranom naručitelju, nije obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost.
Ako stroj ostane kod istog domaćeg poduzetnika i ako je u vlasništvu inozemnog poduzetnika riječ je o najmu stroja. U tom slučaju obavljanje usluga s inozemstvom oporezuje se prema članku 5. stavak 6. Zakona, pa je mjesto oporezivanja propisano mjesto primatelja usluge.
Između ostalog, u članku 5. stavak 6. točka 8. Zakona, propisano je da se na usluge iznajmljivanja pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava, porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu primatelja usluge.
Kako je u ovom slučaju primatelj usluge (najma stroja) domaći poduzetnik, obvezan je obračunati i platiti porez prema članku 19. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prema odredbama članka 20. stavak 2. Zakona, iznos poreza kojeg je domaći poduzetnik platio po računima inozemnog poduzetnika za najam stroja ima pravo odbiti od porezne obveze u obračunskom razdoblju kada ga je platio.
O mogućnosti izvozno-uvoznog carinjenja robe, upućujemo stranku da se obrati Carinskoj upravi.
Povratak na prethodnu stranicu