Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/160
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 24.04.2002
Porez na dodanu vrijednost na telekomunikacijske usluge
Društvo "A", obratilo nam se s pitanjem treba li društvo "A" zaračunati PDV-e kad društvu "B" (u daljnjem tekstu: društvo "B") zaračunava korištenje svoje mreže, a društvo "B" zaračunava svoju uslugu ino-operatoru koji je pružio uslugu svom korisniku koji je razgovarao s korisnikom mreže drušva "A" . Poziv kojim stranac želi razgovarati s korisnikom mreže drušva "A" prolazi kroz mrežu ino-operatora, kroz fiksnu mrežu drušva "B" i kroz mrežu drušva "A". Drušvo "B" i drušvo "A" su međunarodno priznati operatori te drušvo "A" smatra da na temelju Konvencije Međunarodne telekomunikacijske unije i Međunarodnog telekomunikacijskog pravilnika, koji imaju snagu međunarodnih ugovora, a prema kojima se porez ne zaračunava na međunarodne telekomunikacijske usluge između međusobno priznatih operatora, ne trebaju zaračunati PDV-e kada društvu "B" zaračunavaju korištenje svoje mreže.
Naše je mišljenje:
Usluga korištenja mreže koju društvo "A" zaračunava društvu "B" nije međunarodna telekomunikacijska usluga, pa se ne može primjeniti izuzeće od oporezivanja prema Konvenciji Međunarodne telekomunikacijske unije i Međunarodnog telekomunikacijskog pravilnika.
Usluga koju je društvo "A" pružilo društvu "B" je usluga nastala na temelju obvezno-pravnog odnosa između ova dva subjekta i predstavlja uslugu koja je obavljena u tuzemstvu, a potrebno ju je izvršiti da bi se obavila jedinstvena međunarodna telekomunikacijska usluga.
U tom smislu usluga koju društvo "A" zaračunava društvu "B" podliježe oporezivanju PDV-om prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).
Telekomunikacijska usluga koju društvo "B" zaračunava inozemnom priznatom operatoru izuzeta, je od oporezivanja temeljem propisa Međunarodne telekomunikacijske unije.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu